urząd / budownictwo

 

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
  Przestrzennego Gminy Szczurowa (powiększ mapę)

        

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa- pobierz
 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy *wniosek - pobierz
  Miejsce załatwienia:
  pokój nr 27 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
  Potrzebne dokumenty:
  - wypełniony wniosek o wydanie decyzji
  - kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych – skala 1:100
  - wypis z ewidencji gruntów (pełny dla przedmiotowej działki, dla sąsiednich uproszczony) – pobrać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Brzesku ul. Głowackiego 51.
  Opłata: budownictwo mieszkaniowe -zwolnione z opłaty, pozostałe 107,00 zł
  Termin załatwienia: czas oczekiwania na decyzję - do 60 dni.