2021-11-25
Aktualności / Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku, z/s ul. Kard. S. Wyszyńskiego 6,32-800 Brzesko, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzeń wodnych.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku,
z/s ul. Kard. S. Wyszyńskiego 6,32-800 Brzesko, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzeń wodnych, tj. rowu ziemnego R1, wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów kanalizacji deszczowej do zarurowanego rowu oraz na odprowadzanie w/w wylotami wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi, chodnika oraz terenów przyległych, dz. nr 180, 1095, 1735 obr. Zaborów w związku z pracami wykonywanymi w obrębie DP 1305K Szczurowa – Zaborów.

Dokumentacja w sprawie prowadzonego postępowania znajduje się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, pok. 106. Dopuszcza się możliwość osobistego zapoznania się z zebranym materiałem jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem prowadzącym sprawę. Telefon informacyjny 12 62 90 673. Sprawę prowadzi Gabriela Wacnik, e-mail: Gabriela.Wanowicz@wody.gov.pl.

Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać jedynie drogą pocztową, telefonicznie lub poprzez e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy właścicieli następujących działek o numerach:
180, 1095, 1735 obr. Zaborów
          

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie
            KIEROWNIK DZIAŁU ZGÓD  WODNOPRAWNYCH
             mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka
             - dokument podpisany elektronicznie –

 

UG Szczurowa