2021-07-19
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu

Działając  na podstawie  art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1, pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)   Wójt Gminy Szczurowa – ogłasza  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobów mienia komunalnego Gminy  Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr  1547 o pow.  0,5400 ha położonej w miejscowości Uście Solne, Gmina Szczurowa, powiat  brzeski.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość  położona w miejscowości Uście Solne, Gmina Szczurowa  oznaczona jako działka ew. nr 1547, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą  nr KW TR1B/00027733/1

Powierzchnia nieruchomości:   0,5400 ha

Opis nieruchomości:  Działka zlokalizowana we wschodniej części miejscowości Uście Solne, Gmina Szczurowa, w obszarze pomiędzy drogą wojewódzką nr 964 a drogą gminną nr 250534 w odległości około 1,0 km od centrum miejscowości,  w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zagrodowymi oraz usługowo – magazynowymi. Teren płaski, niezabudowany, o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu. Teren znacznie obniżony w stosunku do niwelety otaczających dróg. Działka porośnięta drzewami i krzakami, występują zastoiska wodne. Teren wymaga kompleksowego uporządkowania. elementy infrastruktury (woda, ee) w zasięgu,  Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako N – nieużytki

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania:
Gmina Szczurowa nie posiada prawnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Uście Solne. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa obowiązującego od 28 stycznia 2014 roku działka nr ew. 1547 znajduje się w części ok. 0,50 ha w terenie określonym jako MU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, a w pozostałej części w terenie określonym jako 10e-KD1  –projektowana obwodnica miejscowości Szczurowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964

Termin zagospodarowania nieruchomości:  Nieoznaczony      
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:   Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 24 maja 2021 roku.

Cena  wywoławcza:   48 800,00 (słownie: czterdzieści osiem tysiące osiemset) złotych brutto. Zwolnienie od podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku VAT

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:   Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00027733/1 – prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.   Dział IV  księgi wieczystej nr TR1B/00027733/1 – Hipoteka – brak wpisów.
Termin i miejsce przetargu:   19 sierpnia 2021 roku (tj. czwartek)  godzina  9:00 ,  siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter – sala narad)

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:   Wadium należy wnieść  w pieniądzu  w terminie najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2021 roku  w wysokości  5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa  z opisem „wadium – dz. nr 1547 – Uście Solne”.  Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:  O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłat sądowych:  Ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej po uprzednim ustaleniu terminu spotkania  lub pod  nr tel. 14 6714097 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa,  19.07.2021 r.INFORMACJA DO PRZETARGU
1.    Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym
w ogłoszeniu.
2.    Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
3.    Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do  przetargu przedstawić Komisji przetargowej:
1). dowód wpłaty wadium,
2). osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
3). w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa   
      notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
4). osoby prawne lub podmioty nie  posiadające osobowości prawnej a prowadzące  
      działalność gospodarczą -  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz
      odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie    
      nieruchomości,
5). osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej
     - umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę  pozwalającą na odpłatne   
     nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki  
     w zakresie nabycia,
6). dokument potwierdzający rozdzielność majątkową – w przypadku, gdy
      małżonkowie nie posiadają  wspólności ustawowej
7). oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym,       
      nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ,
8). wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium.
        4.    W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające
                w związku małżeńskim (dotyczy również wspólników spółek cywilnych) podczas      
                przetargu  wymagana jest obecność obojga małżonków.    
         5.   W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne   
               oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o  wyrażeniu     
               zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości    
               będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z  majątku wspólnego za    
               cenę ustaloną w przetargu.      
          6.  Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość
                z  majątku odrębnego zobowiązane są złożyć  stosowne oświadczenie.     
          7.  Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami
                o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
          8.  Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku   innym   
               niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na    
               język polski.
          9. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po     
              trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną    
              przyjęte.          
       10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie nie  
              może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
              dziesiątek złotych.
       11.  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo    
              trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.                
       12. Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej    
              jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny  
              wywoławczej.
       13. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje   
              trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię
              i  nazwisko osoby albo nazwę  firmy, która wygrała przetarg.
       14. Podpisany protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
       15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet    
              nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później   
              niż  przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu   
              przetargu wynikiem negatywnym.
       16. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia   
              zawarcia umowy notarialnej.
Szczurowa, 19.07.2021 r.


  DO POBRANIA:

RODO

OŚWIADCZENIE

UG Szczurowa