2014-04-10
Aktualności / Gmina Szczurowa wykorzystuje odnawialne źródła energii

 

Mając na względzie zmniejszenie niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej gmina Szczurowa w porozumieniu z gminami: Biskupice, Drwinia, Łapanów i Trzciana zrzeszonymi w Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, będącym Beneficjentem projektu pozyskała dofinansowanie na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, wymianę kotłów grzewczych na kotły gazowe oraz termomodernizację i wymianę źródeł ciepła na lampy hybrydowe w budynkach publicznych.

Projektem polegającym na wykonaniu prac zmierzających do ich efektywniejszego i bardziej ekologicznego eksploatowania objęto trzy miejscowości w gminie: Niedzieliska (szkoła podstawowa), Zaborów (dom ludowy) i Szczurowa (budynek Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Urzędu Gminy).
 
 
 
 
Projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby” finansowany jest z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7, Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. 
 
Przewidywany, łączny koszt realizacji inwestycji wyniesie prawie 4,5 mln zł, przy 80 procentowym dofinansowaniu. Każda z gmin zapłaci proporcjonalnie do swojego zakresu rzeczowego część kosztów własnych. Zakończenie rzeczowe i finansowe projektu przewidziano do końca 2014 roku.

 

UG Szczurowa