2012-10-30
Aktualności / "Przez wolontariat do obywatelskości" projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce

W gminie Szczurowa od stycznia bieżącego roku jest realizowany projekt „Przez wolontariat do obywatelskości – Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich”. Realizatorem przedsięwzięcia jest Ochotnicza Straż Pożarna w Górce działająca w partnerstwie z lokalnym samorządem i Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych będącego częścią tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach którego rząd Szwajcarii wspiera rozwój gospodarczy i społeczny nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Z kolei podstawowym celem samego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest zwiększanie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz promowanie jego roli, jako ważnego uczestnika procesu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych na obszarze naszego kraju, a także różnic pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej.

 
W ramach FOP organizacje NGO mają możliwość realizacji projektów nastawionych na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej kraju. Operatorem Funduszu jest firma Ecorys Polska sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk.
 
Zasadniczym celem projektu „Przez wolontariat do obywatelskości” jest wypracowanie nowych rozwiązań, wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie gminy Szczurowa poprzez zaktywizowanie obywatelskie młodzieży w wieku 16-25 lat do działań wolontarystycznych na rzecz społeczności lokalnych przy wykorzystaniu potencjału miejscowej sieci Ochotniczych Straży Pożarnych. W projekcie uczestniczy więc 6 jednostek OSP (wliczając Realizatora) oraz zrekrutowanych z terenu gminy 30 wolontariuszy w wieku 16-25 lat. Młodzi uczestnicy projektu podzieleni na 6 drużyn wolontariackich funkcjonujących pod patronatem poszczególnych OSP są w ramach projektu przygotowywani do podejmowania działań społecznych i obywatelskich na rzecz lokalnych społeczności.
 
 
 
Całość działań wolontariuszy koordynuje utworzone przy OSP w Górce Centrum Wolontariatu Ekstremalnego i Społecznego, które od początku realizacji projektu zorganizowało już dla jego uczestników szkolenia z: aspektów pracy wolontarystycznej, budowania zespołu, pracy nad projektem oraz z udzielania pierwszej pomocy medycznej i współpracy terenowej z jednostkami OSP na terenie gminy w przypadku zagrożenia powodziowego. Tym samym młodzież została przygotowana do pomagania mieszkańcom na dwóch istotnych płaszczyznach – w ramach tzw. „wolontariatu ekstremalnego" (rozumianego jako udzielanie pomocy oraz w ogóle bezinteresowna działalność na rzecz społeczności lokalnych w sytuacjach kryzysowych np. w przypadku powodzi; wolontariat taki charakteryzuje się także ściśle określonymi ramami czasowymi jego trwania) oraz „wolontariatu społecznego” (rozumianego jako działalność prospołeczna i proobywatelska w „normalnych” warunkach społecznych; działania przeprowadzane w sposób ciągły i bez ograniczeń czasowych mające na celu wspomaganie rozwoju danej społeczności).
 
Urzeczywistnieniem drugiej z wymienionych płaszczyzn działań wolontariuszy było przygotowanie przez każdą z drużyn własnego mikro projektu skierowanego do określonych grup mieszkańców na terenie gminy Szczurowa. Drużyny oparły swoje inicjatywy o przeprowadzoną diagnozą a realizacja ich autorskich inicjatyw obywatelskich stanowi główny trzon działań projektowych w III i IV kwartale 2012 roku. Wśród działań wolontariuszy przewidziano m.in. takie zadania jak: promowanie i rozwój sportu młodzieżowego na terenie gminy, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji klęski żywiołowej, promowanie działalności OSP w celu pozyskiwania młodych członków-ochotników dla straży, wspieranie rozwoju pasji i aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodych mieszkańców gminy itp.
 
 
 
 
 
W ramach realizacji projektu utworzone przez OSP w Górce Centrum Wolontariatu zostało także doposażone w sprzęt biurowy oraz zestaw książek i podręczników na temat wolontariatu, społeczeństwa obywatelskiego oraz konstruowania działań metodą projektu. Ponadto zakupiono zestaw sprzętu strażackiego w celu umożliwienia przeprowadzenia zaplanowanych dla wolontariuszy szkoleń w warunkach kryzysowych.
 
Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2012 roku, kiedy to zostanie zorganizowana konferencja, na której uczestnicy projektu podzielą się zdobytym doświadczeniem oraz zaprezentują efekty swoich działań na terenie gminy.

 

 

OSP Górka