2012-09-27
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie działek w miejscowości Wrzępia

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr.102, poz. 651 z późn. zm.)

WÓJT GMINY w SZCZUROWEJ
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na zbycie działek:  nr 477 zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, 478 
i 479 niezabudowanych położonych w miejscowości Wrzępia.
 
 1. Dla w/w działek Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi KW nr TR1B/00050893/0

 2. Powierzchnia działek: nr 477 – 0,06 ha,    nr 478 – 0,06 ha,    nr 479 – 0,06 ha 

 3. Opis działek: działki zlokalizowane są w pobliżu drogi gminnej w terenie płaskim, posiadają kształt regularny (prostokąt) Dz. nr 477 zabudowana starym kilkudziesięcioletnim budynkiem gospodarczym nadającym się tylko do rozbiórki. Dz. nr 478 i 479 są niezabudowane. Infrastruktura techniczna: w zasięgu droga publiczna, energia elektryczna, gaz, telefon.

 4. W ewidencji gruntów działki posiadają klasy i użytek: B-RII.
  Obecnie Gmina Szczurowa nie posiada prawnie obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wrzępia. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa działki nr 477, 478 i 479 znajdują się w następujących terenach: „obszary potencjalnych możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego, usługowego i produkcyjno-technicznego”.

 5. Cena wywoławcza działek:
  Dz. nr 477 - 18.500,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych).
  Dz. nr 478 - 18.500,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych) + 23% VAT
  Dz. nr 479 - 18.500,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych) + 23% VAT

 6. Działki wolne od obciążeń i zobowiązań.

 7. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wyznaczonym terminie.

 8. Pisemną ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta zakupu – działka nr…… (wpisać odpowiedni numer) we Wrzepi”- do dnia 25 października 2012 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczurowej (pok. nr 20) dołączając do niej kopię dowodu wniesienia wadium.

 9. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał  się z warunkami przetargu
  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

 10. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Szczurowa pok. nr 32 w godzinach pracy urzędu lub tel. 14 671 4384.

 11. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbędzie się 30 października 2012 r. o godz. 10 00  w Urzędzie Gminy w Szczurowej pok. nr 11 (sala narad).

 12. Wadium w wysokości 1.850,00 złotych (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w terminie do dnia 25 października 2012 r. do godz. 1400 na konto Urzędu Gminy Szczurowa: KBS O/Szczurowa nr 09859100070100000004590007. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

 13. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli ustalony w przetargu oferent uchyli się od   zawarcia umowy sprzedaży.

 14. Gminie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Warunki przetargu
(pobierz)

 

 

 

UG Szczurowa