2012-02-02
Aktualności / Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce

Przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce z funduszu dla organizacji pozarządowych – grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy, w priorytecie: „Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju”. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce uzyskała dotację w ramach grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy na projekt pt. „Przez wolontariat do obywatelskości – Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich”. Całkowity koszt projektu wynosi 100 675,00 zł, przyznana kwota dofinansowania w wysokości 90% wynosi 90 600,00 zł, na pozostałą kwotę udziału własnego składa się koszt rzeczowy - udostępnienie sprzętu ratowniczego na potrzeby szkoleń oraz wkład finansowy w wysokości 7 675,00 zł. Przewidywany czas realizacji projektu – od 10.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Zasadniczym celem projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań, wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie gminy Szczurowa w woj. małopolskim, poprzez zaktywizowanie obywatelskie młodzieży w wieku 16-25 lat do działań wolontarystycznych na rzecz społeczności lokalnych przy wykorzystaniu potencjału miejscowej sieci Ochotniczych Straży Pożarnych. Cel ten będzie realizowany poprzez sformowanie 6 drużyn młodzieżowych wolontariuszy (łącznie 30 osób) oraz utworzenie Centrum Wolontariatu Ekstremalnego i Społecznego przy Remizie OSP w Górce. Wolontariusze przejdą szkolenie w zakresie działań społecznych, w tym realizacji mikro projektów, oraz w zakresie podejmowania działań wolontarystycznych w warunkach kryzysowych np. w przypadku klęski żywiołowej - powodzi. Przeprowadzone zostaną także szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz z zakresu orientacji w ternie i użycia sprzętu ratowniczego. W następnej kolejności wolontariusze przy wsparciu lokalnych jednostek OSP, utworzonego CWSiE oraz władz samorządowych zaplanują i przeprowadzą własne przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnych. Projekt zwieńczy konferencja podsumowująca jego efekty i będąca okazją do wymiany dobrych praktyk. W ramach projektu przewidziane jest doposażenie w sprzęt biurowy oraz w zestaw sprzętów do szkoleń ekstremalnych: kamizelki ratunkowe, rękawy wodne, linki ratownicze, buty specjalne, hełm, pas bojowy.

Prezes OSP Górka Piotr Mikuś