2009-12-03
Aktualności / PSP ZABORÓW: PROJEKT EDUKACYJNY POKL

,,NAUKA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Już drugi rok w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie realizowany jest projekt pod nazwą ,,Nauka szansą na lepszą przyszłość”, finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek o dofinansowanie został sporządzony w miesiącu kwietniu 2008 roku i złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, gdzie przeszedł pomyślnie weryfikację, co umożliwiło podpisanie umowy.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Zaborowie poprzez ukierunkowanie jej na rozwój kluczowych kompetencji oraz zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Cele szczegółowe obejmują :

- polepszenie wyników w nauce-wzrost motywacji do kształcenia

- rozwój aspiracji poznawczych

- upowszechnienie dostępu do zajęć pozalekcyjnych i wychowawczych

- wzrost aktywności dzieci i młodzieży

- rozwój zainteresowań i umiejętności

W ramach projektu uczniom Szkoły Podstawowej w Zaborowie szkoła oferuje 2 rodzaje działań w zależności od tego, kto jest ich uczestnikiem. Pierwszą grupę stanowią zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i innych, są to kółka zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, europejskie, regionalne, plastyczne, teatralne, taneczno- folklorystyczne, turystyczno-krajoznawcze, zajęcia logopedyczne, oraz po dwa kółka języka angielskiego i informatyczne. Drugą grupę zajęć stanowią działania dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na uczniów wykazujących problemy w nauce i wychowaniu, są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, w klasie I, II oraz III.

Projekt realizowany jest zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010 oraz 2010/2011, gdyż okres realizacji obejmuje trzy lata. Po roku i trzech miesiącach realizacji projektu, widać efekty jego wprowadzenia. Uczniowie pod kierunkiem swych nauczycieli przygotowali kilka przedstawień teatralnych, apeli, jasełka bożonarodzeniowe, stroiki świąteczne, szopki bożonarodzeniowe, założyli hodowle roślin klasowych, zwierząt klasowych, odbyli kilka wycieczek do ciekawych miejsc w najbliższej okolicy itp. Byli inicjatorami kilku akcji przeprowadzanych na terenie szkoły oraz reprezentowali społeczność szkolną na forum zewnętrznym. W grudnia 2008 roku udali się na wspaniałą wycieczkę do Baranowa Sandomierskiego, by zwiedzić zamek i muzeum geologiczne a także wspaniałe założenia parkowo-ogrodowe. Drugim etapem wycieczki był prastary Sandomierz, rozłożony na skarpie nad Wisłą. Tu zwiedzili zamek, gotycką katedrę, Dom Długosza, podziemną trasę turystyczną oraz zbrojownię. Wycieczka była tak udana, że w drodze powrotnej jej uczestnicy wymieniali długo swoje wrażenia i spostrzeżenia. Nadmienić należy, że to sami uczniowie zaplanowali trasę wycieczki i zajęli się logistyką. W czerwcu 2009 roku zrealizowano kolejną wycieczkę do Bałtowa i Krzemionek Opatowskich, gdzie zwiedzano Muzeum-Kopalnię Krzemienia Pasiastego i wioskę neolityczną. W Bałtowie zwiedzano Park Jurajski, zwierzyniec dolny i górny, Muzeum Geologiczne i każdy uczestnik mógł nauczyć się jeĽdzić konno. W kolejnych latach przewidziano wycieczki do Kazimierza Dolnego, Wadowic, Inwałdu i Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców dlatego wszystkie zajęcia mają pełną obsadę, a ich uczestnicy chętnie korzystają z tych zajęć. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, co wyzwala w uczestnikach wzrost wiary we własne możliwości oraz zwiększa motywację do nauki. Realizacja tego ciekawego i pożytecznego projektu na pewno przyczyni się do zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

03.12.2009 r., PSP Zaborów