2003-08-14
Zamówienia publiczne / REMONT DROGI TRANSPORTU ROLNEGO KSIĘŻE KOPACZE-WOLA PRZEMYKOWSKA DŁUGOŚCI 350,00MB

OGŁOSZENIE


URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DROGI TRANSPORTU ROLNEGO KSIĘŻE KOPACZE-WOLA PRZEMYKOWSKA DŁUGOŚCI 350,00MB
 1. TERMIN REALIZACJI: 15.10.2003R.

 2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA -zgodnie z tabela elementów /kosztorys ślepy w załączeniu do specyfikacji/

 3. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH

 4. INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

 5. OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST :
  - KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI TEL. 671 4763, W GODZINACH URZĘDOWANIA. : 8:00-15:00

 6. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 04.09.2003r. DO GODZ.10.00

 7. OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.24. W DNIU 2003.09.04 GODZ.10.30

 8. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA OTRZYMAĆ W POK.NR. 30 CENA FORMULARZA 10 ZŁ

 9. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAMAWIAJĄCY OGŁOSI PUBLICZNIE W SWOJEJ SIEDZIBIE

 10. OFERENTOM NIE PRZYSŁGUJĄ ŻADNE ROSZCZENIA WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODRZUCENIEM OFERTY

 11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 12. KRYTERIA WYBORU OFERTY
  - CENA - 80 %
  - WARUNKI GWARANCJI - 20 %
SZCZUROWA: 2003.08.14