2006-09-14
Zamówienia publiczne / Informacja o rozstrzygnieciu przetargu

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Szczurowej informuje,
iż w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Remont Dróg Transporty Rolnego
na terenie Gminy Szczurowa

została wybrana oferta Wykonawcy:

Zespół Usługowy
Krzysztof Krupa

Adres Wykonawcy:

32-822 Strzelce Wielkie  44

Wartość zamówienia podana w ofercie wynosi:
135. 634,72 zł

Uzasadnienie: Najkorzystniejsza oferta

14 września 2006r. UG Szczurowa