2006-10-06
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - montaż stolarki okiennej w remizie OSP Rylowa

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający: GMINA  SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 3. Adres strony internetowej na której umieszczona jest  specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.szczurowa.pl
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać również w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu bezpłatnie.
 5. Opis przedmiotu zamówienia: Montaż stolarki okiennej w remizie OSP Rylowa
  KOD CPV – 45421125-6  - instalowanie okien z tworzyw sztucznych
 6. ZAMAWIAJĄCY  NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT  CZĘŚCIOWYCH
 7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 8. Termin wykonania zamówienia – 1 miesiąc od daty przekazania placu budowy
 9. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 10. Informacja dot. wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%
 12. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. nr 20 sekretariat. W terminie do 16.10.2006 godz. 9.00
 13. Termin związania ofertą: 30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

Pobierz dokumenty niezbędne do przetargu

6 paĽdziernika 2006r. UG Szczurowa