2003-08-11
Zamówienia publiczne / Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Remizy OSP Zaborów

OGŁOSZENIE


URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU REMIZY OSP ZABORÓW


 1. TERMIN REALIZACJI DO DNIA 30.09.03

 2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA - zgodnie z tabelą elementów (przedmiar robót w załączeniu)

 3. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.

 4. INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

 5. OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST :
  - P. REGINA WILASZEK TEL. 671 4763 W GODZINACH URZĘDOWANIA.

 6. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2003-08-25 do godz.9.00

 7. OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.24 W DNIU 2003-08-25 godz. 9.15

 8. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆW U.G POK.NR. 31.

 9. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY
  - CENA 100 %