2006-09-13
Zamówienia publiczne / wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający: GMINA  SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy,  ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
 3. Adres strony internetowej na której umieszczona jest  specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.szczurowa.pl 
 4. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać również w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu bezpłatnie
 5. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej
  KOD  CPV    74232220-2 (usługi projektowania rurociągów) 
 6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 8. Termin wykonania zamówienia – cztery miesiące
 9. Warunki udziału w postępowaniu:
  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 10. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%
 12. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. Nr 20 sekretariat. W terminie do 21.09.2006 godz. 900
 13. Termin związania ofertą: 30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

UG.I-340/23/2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13 września 2006r. UG Szczurowa