2006-09-06
Zamówienia publiczne / Przetarg - Remont Domu Ludowego w Niedzieliskach

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający: GMINA  SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy,  ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
 3. Adres strony internetowej na której umieszczona jest  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl 
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać również w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu za kwotę 20,00 zł
 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Remont Domu Ludowego w Niedzieliskach
   KOD   CPV - 45321000-3    Izolacja cieplna
   45324000-4    Tynkowanie
   45431000-7    Kładzenie płytek
   45432110-8    Kładzenie podłóg
   45442100 -8   Roboty malarskie
 6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 
 8. Termin wykonania zamówienia – 1 miesiąc od daty przekazania placu budowy
 9. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 10. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%
 12. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. Nr 20 sekretariat w terminie do 14.09.2006 godz. 9.00
 13. Termin związania ofertą: 30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

UG.I-341/18/2006

Załaczniki do przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja techniczna
Kosztorys 1
Kosztorys 2

6 września 2006r. UG Szczurowa