2021-11-26
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe na dostawę mebli

 

Szczurowa, dnia 06.12.2021r.

Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy zamówienia:  na dostawę mebli biurowych do siedziby zamawiającego

 

Część I

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

KAL-SPORT Paweł Kalita
al. Rejtana 8    35-310 Rzeszów

12656,70 zł

2

PHU BMS SP. J. Z. Bielecki
82-500 Kwidzyn ul. Staszica 22

12 416,85 zł

3

TRONUS POLSKA
ul. Ordona 2a  01-237 Warszawa

9188,10 zł

 

Część II

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Drzewiarz-Bis Spółka z o.o.
ul. K Wyszyńskiego 46a  87-600 Lipno

8843,70 zł

2.

KAL-SPORT Paweł Kalita
al. Rejtana 8    35-310 Rzeszów

15 928,50

3

PHU BMS SP. J. Z. Bielecki
82-500 Kwidzyn ul. Staszica 22

19 311,00

4

TRONUS POLSKA
ul. Ordona 2a  01-237 Warszawa

20 454,90

 

Część III

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Drzewiarz-Bis Spółka z o.o.
ul. K Wyszyńskiego 46a  87-600 Lipno

2177,10

2.

KAL-SPORT Paweł Kalita
al. Rejtana 8    35-310 Rzeszów

5719,50

3

PHU BMS SP. J. Z. Bielecki
82-500 Kwidzyn ul. Staszica 22

7 072,50

4

TRONUS POLSKA
ul. Ordona 2a  01-237 Warszawa

4046,70

 

 

UG Szczurowa


Zamawiający:
Gmina Szczurowa
ul. Lwowska 2
32-820 Szczurowa
NIP: 8691186401

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę mebli biurowych

Gmina Szczurowa zaprasza do udziału w postępowaniu na: dostawę mebli biurowych do siedzibyn zamawiającego.

Tryb prowadzenia postepowania

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) przy udzielaniu niniejszego zamówienia ustawy Pzp nie stosuje się.

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł Urzędu Gminy Szczurowa.


Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do miejsc wskazanych przez zamawiającego.
Dostawa do budynku Urzędu Gminy Szczurowa i Domu Ludowego we Włoszynie.
Zamówienie obejmuje także transport, wniesienie i montaż.
Opis wymaganych parametrów mebli, ich wykonanie, skład, jakość, ilość oraz typ został szczegółowo wskazany w załącznikach od 3-5 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Główny kod CPV: 39100000-3-Meble;

Termin wykonania zamówienia

Wybrany wykonawca dostarczy meble we wskazane przez Zamawiającego miejsce i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż do 28 grudnia 2021r.
Zamówienie obejmuje także transport, wniesienie do wskazanych pomieszczeń oraz montaż umożliwiający natychmiastowe używanie mebli.
Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.
Okres gwarancji 36 miesięcy.

Sposób przygotowania oferty:

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim. Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć załącznik z wyceną.
Ofertę należy złożyć oddzielnie dla każdej części.
Dopuszcza się złożenie oferty dla kilku części na jednym formularzu, jednak cena musi być wyodrębniona indywidualnie dla każdej części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć w wersji elektronicznej (skan oferty) na adres poczty elektronicznej:
sgiza@szczurowa.pl zgodnie ze wskazanym terminem składania ofert bądź w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego. Składając ofertę w formie pisemnej Wykonawca powinien umieścić ofertę, w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres:
Urząd Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2 32-820 Szczurowa z dopiskiem: Oferta na dostawę mebli biurowych – nie otwierać przed dniem 06.12.2021 do godz. 9:15
Termin składania ofert upływa wraz z dniem 06.12.2021 r. o godz. 9:00. Liczy się data rzeczywistego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego bądź na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 06.12.2021 o godz. 9:15. Zestawienie ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Najkorzystniejsza oferta będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy, o ile cena tejże oferty nie przekroczy środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania.

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 100 %,
2) - - waga –
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę . Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zarówno w załączniku nr 1 jak i 3-5 ceny muszą być podane w PLN wraz z podatkiem VAT.
Wycenić należy każdą pozycję. Ogólna wartość zawarta w formularzu cenowm powinna odpowiadać cenie ofertowej zawartej w formularzu ofertowym.
Ceny brutto wskazane w ofercie powinny uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty lub dokonać w niej oczywistych korekt pisarskich i rachunkowych. Przy ewentualnych korektach rachunkowych za właściwe zostaną uznane ceny jednostkowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie bez podania przyczyny.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza tel. 14 632 09 37

Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną lub zawodową, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Postanowienia umowy
3. Formularz cenowy część I
4. Formularz cenowy część II
5. Formularz cenowy część III

UG Szczurowa