2021-11-25
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu AGD

 Szczurowa, dnia 07.12.2021

UNIEWAŻNIENIE   POSTĘPOWANIA W CZĘŚĆI IV
z dnia 25.11.2021

 

Urząd Gminy Szczurowa informuje  o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł na realizację zamówienia  pn. „Dostawa sprzętu AGD w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego oraz projektu pn. „Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 w części IV

Oferowane modele warnika  do napojów nie spełniają wszystkich  parametrów wskazanych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

                                                                                                       UG Szczurowa


 

Szczurowa, dnia 06.12.2021r.

Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy zamówienia:  na dostawę sprzętu AGD w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego oraz projektu pn.: „Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Część I

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Gastro-Pack  Michał Henzel
Bodzanów 138, 32-020 Wieliczka

3801,62 zł

2.

GAMA Plawga & Zawisza  Spółka Jawna
ul. Szczecińska 25A,  75-122 Koszalin

 9717,00 zł

3.

PARTNER Działalność Handlowa Roman Hebal – Lidia Hebal
32-820 Szczurowa ul. Lwowska 10

1890,00 zł

 

Część II

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Gastro-Pack  Michał Henzel
Bodzanów 138, 32-020 Wieliczka

1783,49 zł

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA
35-310 Rzeszów ul. Rejtana 22/98

1660,50 zł

3.

KAL-SPORT Paweł Kalita
Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

2004,90 zł

4.

GAMA Plawga & Zawisza  Spółka Jawna
ul. Szczecińska 25A,  75-122 Koszalin

2460,00 zł

5.

PARTNER Działalność Handlowa Roman Hebal – Lidia Hebal
32-820 Szczurowa ul. Lwowska 10

1490,00 zł

 

Część III

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Gastro-Pack  Michał Henzel
Bodzanów 138, 32-020 Wieliczka

123,00 zł

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA
35-310 Rzeszów ul. Rejtana 22/98

86,10 zł

3.

KAL-SPORT Paweł Kalita
Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

153,75 zł

4.

GAMA Plawga & Zawisza  Spółka Jawna
ul. Szczecińska 25A,  75-122 Koszalin

98,40 zł

5.

PARTNER Działalność Handlowa Roman Hebal – Lidia Hebal
32-820 Szczurowa ul. Lwowska 10

79,00 zł

 

Część IV

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Gastro-Pack  Michał Henzel
Bodzanów 138, 32-020 Wieliczka

830,74 zł

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA
35-310 Rzeszów ul. Rejtana 22/98

1182,03 zł

3.

KAL-SPORT Paweł Kalita
Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

2115,60 zł

4.

GAMA Plawga & Zawisza  Spółka Jawna
ul. Szczecińska 25A,  75-122 Koszalin

688,80 zł

5.

PARTNER Działalność Handlowa Roman Hebal – Lidia Hebal
32-820 Szczurowa ul. Lwowska 10

867,00 zł

 

UG Szczurowa


Zamawiający:
Szczurowa, dnia 25.11.2021r
Gmina Szczurowa
ul. Lwowska 2
32-820 Szczurowa
NIP: 8691186401

 

MODYFIKACJA

Urząd Gminy w Szczurowej modyfikuje zapisy Załącznika nr 6 – formularz wyceny część IV poprzez zmianę w poz. 2 Warnik do napojów o podwójnych ściankach, kolumna Ilość. Prawidłowa wartość  ilość: 2.

W załączniku nr 6 – wycena, pozycję 2 należy wycenić jako dwie sztuki. W przypadku braku przedmiotowego zapisu w formularzu wyceny dołączonym do oferty,  zamawiający dla potrzeb oceny oferty przyjmie ze wykonawca zaoferował dwie sztuki. 

W związku z powyższą zmianą zamawiający wydłuża termin składania ofert do 06.12.2021 r., godz.: 9:00, termin otwarcia ofert do 06.12.2021 r., godz.: 09:15.

We wszystkich dokumentach postępowania datę składania i otwarcia ofert należy traktować jak powyżej.

Zapisy Załącznika nr 6 – formularz wyceny część IV zostały skorygowane. Inne warunki zamówienia oraz dokumenty postępowania dodane do ogłoszenia w wersji z dn. 2021-11-25, pozostają bez zmian.

 

Szczurowa, 26.11.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu AGD

Gmina Szczurowa zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę sprzętu AGD do siedziby Zamawiającego w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego oraz projektu pn.: „Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


1. Tryb prowadzenia postepowania:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) przy udzielaniu niniejszego zamówienia ustawy Pzp nie stosuje się. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł Urzędu Gminy Szczurowa.


2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego oraz projektu pn.: „Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3, 4, 5, 6 do zapytania ofertowego.
Część I – Sprzęt AGD w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Wola Przemykowska
Część II – Sprzęt AGD w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Barczków
Część III – Sprzęt AGD w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Rajsko
Część IV – Sprzęt AGD w ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym”
Kod CPV: 39710000-2 – elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego.


3. Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2021r.


4. Okres gwarancji: 24 miesiące


5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim. Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć formularz cenowy dla danej części do niniejszego zapytania, stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Wycenić należy każdą
pozycję. Ogólna wartość zawarta w załączniku powinna odpowiadać cenie ofertowej zawartej w formularzu ofertowym.
Ofertę należy złożyć oddzielnie dla każdej części.
Dopuszcza się złożenie oferty dla kilku części na jednym formularzu, jednak cena musi być wyodrębniana
indywidualnie dla każdej części.
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty lub dokonać
w niej oczywistych korekt pisarskich i rachunkowych. Przy ewentualnych korektach rachunkowych za
właściwe zostaną uznane ceny jednostkowe


6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć w wersji elektronicznej (skan oferty) na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl zgodnie ze wskazanym terminem składania ofert bądź w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego. Składając ofertę w formie pisemnej Wykonawca powinien umieścić ofertę, w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres: Urząd Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2 32-820 Szczurowa z dopiskiem: Oferta na dostawę sprzętu AGD Część …………… – nie otwierać przed dniem 03.12.2021 do godz. 10:15
Termin składania ofert upływa wraz z dniem 03.12.2021 r. o godz. 10:00. Liczy się data rzeczywistego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego bądź na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.


7. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 03.12.2021 o godz. 10:15.
Zestawienie ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Najkorzystniejsza oferta będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy, o ile cena tejże oferty nie przekroczy środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania.


8. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 100 %,
2) - - waga –


9. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.


10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37


11.Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną lub zawodową, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia


12. Zamawiający może unieważnić prowadzone postepowanie bez podania przyczyny
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Postanowienia umowy
3. Formularz cenowy część I
4. Formularz cenowy część II
5. Formularz cenowy część III
6. Formularz cenowy część IV

UG Szczurowa