2021-10-15
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Szczurowa, dnia 20.10.2021r.

Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad zadaniem pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Szczurowa w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Usługi Elektryczno-Telekomunikacyjne „ENTEL” Andrzej Halat
39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Konopnickiej 20

4 920,00 zł

2.

Łukasz Grudzień   Włoszyn 3A,  32-820 Szczurowa

5 500,00 zł

 

UG Szczurowa


 

Szczurowa, dnia 15.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej  poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł


Gmina Szczurowa zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Szczurowa w systemie zaprojektuj i wybuduj” w ilości 44 szt.  przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie gminy Szczurowa.
Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
1. Zamawiający: Gmina Szczurowa  ul. Lwowska 2;  32-820 Szczurowa NIP: 8691186401
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizowaną inwestycją pod nazwą Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy  Szczurowa w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Zamawiający informuje, iż szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  określony został w dokumentach na stronie: https://szczurowa.ezamawiajacy.pl/pn/szczurowa/demand/notice/public/36215/details
Inspektor nadzoru inwestorskiego pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 z późn. zm.).
Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej posiadającą uprawniania budowlane do kierowania robotami w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych bez ograniczeń (lub osobę posiadającą uprawnienia odpowiadające ww. uprawnieniom  ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych)
3. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy.  
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanego zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, do czasu faktycznego zakończenia realizacji zadania.  
4. Okres gwarancji: Nie dotyczy
5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
1)    Cena - waga 100 %,
2)    -  - waga –
6. Termin składania ofert: 20.10.2021 do godz. 12:00
7. Termin otwarcia ofert:  20.10.2021 godz. 12:15
8. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl lub  złożyć w zaklejonej kopercie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa z dopiskiem: „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszrze gminy Szczurowa w systemie zaprojektuj i wybuduj“. Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę /osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem – (odpowiedni dokument złożyć wraz z ofertą). Wraz z ofertą należy również złożyć:
        a)  kserokopię uprawnień osób wykonujących zamówienie, odpowiadających wymogom określonym w ustawie  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity :Dz.U. z 2020r.  poz. 1333) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz.U.
z 2014r.  poz. 1278 ) o uprawnieniach  budowlanych
        b)   kserokopię zaświadczeń osób wykonujących zamówienie,  wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
11. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:
1. Formularz ofertowy
2. Postanowienia umowy
        
 

UG Szczurowa