2021-09-22
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę regału i biurka

dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej  poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł

1. Gmina Szczurowa  zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Dostawę regałów do biblioteki w  Dołędze oraz biurka do budynku Żłobka i Przedszkola w Strzelcach Małych”.

2.   Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów do biblioteki w Dołędze w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Dołęga oraz biurka do budynku Żłobka i Przedszkola w Strzelcach Małych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3  do zapytania ofertowego.

3.  Termin realizacji zamówienia:  30 dni od daty podpisania umowy.

4. Okres gwarancji: 36 miesięcy

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim. Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć załącznik nr 3 .       

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć w wersji elektronicznej (skan oferty) na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl zgodnie ze wskazanym terminem składania ofert bądź w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego. Składając ofertę w formie pisemnej  Wykonawca powinien umieścić ofertę, w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na  adres: Urząd Gminy Szczurowa  ul. Lwowska 2 32-820 Szczurowa   z dopiskiem: Oferta na dostawę regałów do biblioteki w Dołędze oraz biurka do budynku Żłobka i Przedszkola w Strzelcach Małych  – nie otwierać przed dniem 29.09.2021 do godz. 14:15

Termin składania ofert upływa wraz z dniem 29.09.2021 r. o godz. 14:00. Liczy się data rzeczywistego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego bądź na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

7.  Termin otwarcia ofert:  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 29.09.2021 o godz. 14:15. Ocena ofert  zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otwarcia ofert. Zestawienie ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Najkorzystniejsza oferta będzie stanowiła  podstawę do zawarcia umowy, o ile cena tejże oferty nie przekroczy środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania.

8.  Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)    Cena - waga 100 %,
2)     -  - waga –

9.    Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

10.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37

11.Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność  techniczną lub zawodową, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Postanowienia umowy
3. Wycena


Szczurowa, dnia 29.09.2021r.

Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy zamówienia:  na dostawę regałów do biblioteki w Dołędze oraz biurka do budynku żłobka
 i przedszkola w Strzelcach Małych

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Grupa A&E Sp. z o.o. ul. Sielska 17a,  60-129 Poznań

9 500,00 zł


UNIEWAŻNIENIE   POSTĘPOWANIA z dnia 22.09.2021

Urząd Gminy Szczurowa informuje  o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł na realizację zamówienia  na:  Dostawę regałów do biblioteki w Dołędze oraz biurka do budynku Żłobka i Przedszkola w Strzelcach Małych.
Złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Szczurowa, dnia 22.09.2021r