2021-09-21
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł.

Gmina Szczurowa zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym: 

Część I  - Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa - Włoszyn  w branży ogólnobudowlanej
Część II – Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa – Włoszyn w  branży sanitarnej
Część III – Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa - Włoszyn w  branży elektrycznej

1. Zamawiający: Gmina Szczurowa  ul. Lwowska 2;  32-820 Szczurowa NIP: 8691186401

2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad zadaniem „Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa – Włoszyn“ w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie  instalacji i urządzeń cieplnych,  gazowych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

Część I  - Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa  w branży ogólnobudowlanej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Część II – Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa w  branży sanitarnej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych bez ograniczeń
Część III – Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa  w  branży elektrycznej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń

3.  Zamawiający informuje, iż szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  określony został w załączonych dokumentach:
a) Przedmiar robót budowlanych
b) Przedmiar robót (instalacja gazowa i c.o.)

c)  Przedmiar robót elektrycznych

 d)  Projekt - Rysunki
 e)  Opis techniczny
 f)   Rzut parteru

4. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla części danej branży.
6. Ofertę należy złożyć oddzielnie dla każdej części
7. Dopuszcza się złożenie oferty dla kilku części na jednym formularzu, jednak cena musi być wyodrębniona indywidualnie dla każdej części.
8. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2021r
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanego zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, do czasu faktycznego zakończenia realizacji zadania.  
9. Okres gwarancji: Nie dotyczy
10. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)  Cena - waga 100 %,
2)  -  - waga –

11. Termin składania ofert: 24.09.2021 do godz. 14:00

12. Termin otwarcia ofert:  24.09.2021 godz. 14:15

13. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37

15. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl lub  złożyć w zaklejonej kopercie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa z dopiskiem: „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym – część ….. „Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa – Włoszyn w branży …….”Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę /osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem – (odpowiedni dokument złożyć wraz z ofertą).
Wraz z ofertą należy również złożyć:

a)  kserokopię uprawnień osób wykonujących zamówienie, odpowiadających wymogom określonym w ustawie  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity :Dz.U. z 2020r.  poz. 1333) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz.U. z 2014r.  poz. 1278 ) o uprawnieniach  budowlanych

 b)   kserokopię zaświadczeń osób wykonujących zamówienie,  wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

16.    W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

  1. Formularz ofertowy
  2. Postanowienia umowy
  3. Przedmiar robót budowlanych
  4. Przedmiar robót elektrycznych
  5. Przedmiar robót (instalacja gazowa i c.o.)
  6. Projekt – rysunki
  7. Opis techniczny
  8. Rzut parteru

Dokumenty do pobrania


 Szczurowa, dnia 24.09.2021r.

Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy  zamówienia:   Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn.:  Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa - Włoszyn”

Zestawienie otwartych ofert:                           

Część I – branża ogólnobudowlana

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne Prosta Projekt

Piotrkowice ul. Kielecka 37  26-020 Chmielnik

6 396,00 zł

2.

Nadzory Inwestycyjne inż. Jacek Legutko
Dębno 536A     32-852 Dębno

2 450,00 zł

3.

Pracownia Projektowo – Inwestycyjna ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95   32-822 Strzelce Wielkie

1 800,00 zł

 Część II – branża sanitarna

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

AG INŻYNIERIA Artur Golonka
Kwików 45        32-821 Zaborów

 1 300,00 zł

2.

Stanisław Kozioł  33-101 Tarnów, ul. Kmicica 1

1 220,00 zł

4.

Marlena Calik  Dąbrowiec 26  32-250 Charsznica

3 674,00 zł

 Część III – branża elektryczna

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

2.

Łukasz Grudzień  Włoszyn 3A  32-820 Szczurowa

1 225,00 zł

 UG Szczurowa

UG Szczurowa