2021-09-14
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych
 1. Gmina Szczurowa  zaprasza do udziału w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych”, realizowanego
  w ramach projektu nr RPMP.10.01.02-12-0229/19 pn. „Maluchy na start – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szczurowa”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy pomocy dydaktycznych do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych.
 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego, tj. przedszkole integracyjne w Strzelcach Małych, Strzelce Małe 90, 32-822 Strzelce Wielkie. Zamówienie obejmuje także transport, wniesienie przedmiotów do wskazanych pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony
  w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem wyłącznie na typ lub rodzaj zamówienia i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
 5. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia materiały i asortyment muszą być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy. Dostarczone wyposażenie musi posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, które Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego.
 7. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
 8. Okres gwarancji: 24 miesiące
 9. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl lub przesłać na adres email Zamawiającego: jkurylo@szczurowa.pl lub pisemnie złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2021 r. do godz. 8:00.
 10. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
  Cena - waga 100 %,
 11. Termin otwarcia ofert: 22.09.2021 r., godz. 8:15
 12. Warunki płatności: do  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury
 13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Kuryło, tel. 14 632 09 47,
  e-mail: jkurylo@szczurowa.pl
 14. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej/jako skan podpisanych dokumentów na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do  zapytania wraz z kompletnie wypełnionym formularzem wyceny - w ramach danej części zamówienia - stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania i złożyć:
  - poprzez stronę internetową www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021” - dostępną pod adresem  https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
  - przesłać na adres poczty elektronicznej: jkurylo@szczurowa.pl;
  - lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę  pomocy dydaktycznych do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych”.
 1. W sytuacji gdy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert poddanych ocenie.
 2. Kody CPV:
  39162100-6 Pomoce dydaktyczne
  37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
  37520000-9 Zabawki
  37524100-8 Gry edukacyjne
  37527200-0 Pojazdy do zabawy
 1. Do zapytania załączono:

Wyniki postepowania

Dotyczy postępowania na  dostawę wyposażenia: pomocy dydaktycznych do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, który złożył najkorzystniejszą ofertę w kwocie 33 225,00 zł.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Część I – wyposażenie - pomoce dydaktyczne:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

Uwagi

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź

33 225,00 zł

-

2.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

36 422,00 zł

-

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa. W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z p. Joanną Kuryło.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tę okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa
Szczurowa, 23.09.2021 r.

 

UG Szczurowa