2021-09-14
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej

dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej  poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł

Gmina Szczurowa zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad zadaniem inwestycyjnym: Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Uściu Solnym

 1. Zamawiający: Gmina Szczurowa  ul. Lwowska 2;  32-820 Szczurowa NIP: 8691186401
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad zadaniem „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym“ w specjalności instalacyjnej w zakresie  instalacji i urządzeń cieplnych,  gazowych.
  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą:
  - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych bez ograniczeń
 3. Zamawiający informuje, iż szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  określony został w dokumentach na stronie: http://www.szczurowa.pl/zamowienia_publiczne/zamowienie/8606.html
 4. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.
 5. Termin realizacji zamówienia: 25.10.2021r Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanego zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, do czasu faktycznego zakończenia realizacji zadania.  
 6. Okres gwarancji: Nie dotyczy
 7. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
  1)  Cena - waga 100 %,
  2)  -  - waga –
 8. Termin składania ofert: 17.09.2021 do godz. 14:00
 9. Termin otwarcia ofert:  17.09.2021 godz. 14:15
 10. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury
 11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37
 12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl lub  złożyć w zaklejonej kopercie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa z dopiskiem: „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym – Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym“
  Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę /osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem – (odpowiedni dokument złożyć wraz z ofertą).
  Wraz z ofertą należy również złożyć:
  a)  kserokopię uprawnień osób wykonujących zamówienie, odpowiadających wymogom określonym w ustawie  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity :Dz.U. z 2020r.  poz. 1333) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz.U. z 2014r.  poz. 1278 ) o uprawnieniach  budowlanych
  b)   kserokopię zaświadczeń osób wykonujących zamówienie,  wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 13. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

Szczurowa, dnia 17.09.2021r.

Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy : zamówienia:   Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn.:  Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uściu Solnym”

Zestawienie otwartych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

AG INŻYNIERIA Artur Golonka
Kwików 45
32-821 Zaborów

750,00 zł

2.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne Prosta Projekt
Piotrkowice ul. Kielecka 37 
26-020 Chmielnik

2 460,00 zł

3.

Marlena Calik
Dąbrowiec 26
32-250 Charsznica

1 740,00 zł

4.

AMG PROINVEST Sp. z o.o. 
ul. Leśna 12 
32-100 Proszowice

4 000,00 zł

 

UG Szczurowa