2021-09-06
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł.

Szczurowa, dnia 06.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej  poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł

Gmina Szczurowa zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:
Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym
1. Zamawiający: Gmina Szczurowa  ul. Lwowska 2;  32-820 Szczurowa NIP: 8691186401

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji gazowej, modernizację c.o. i wymianę kotła na paliwa stałe na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 28 kW.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar oraz projekt techniczny i projekt budowlany, które stanowią  załączniki do umowy.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca powołał kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych bez ograniczeń.

4. Termin realizacji zamówienia: 25.10.2021r

5. Okres gwarancji: 60 miesięcy

6.    Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 100 %,
2) -  - waga –

7. Termin składania ofert: 13.09.2021 do godz. 14:00

8. Termin otwarcia ofert:  13.09.2021 godz. 14:15

9. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl lub  złożyć w zaklejonej kopercie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa z dopiskiem: „Oferta wykonanie zamówienia  „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym“

Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę /osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem – (odpowiedni dokument złożyć wraz z ofertą).
Wraz z ofertą należy również złożyć kosztorys ofertowy.
        
12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:
1. Formularz ofertowy
2. Postanowienia umowy
3. Przedmiar robót
4. Projekt techniczny
5. Projekt budowlany


Szczurowa, dnia 13.09.2021r.

Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy : postepowania na realizację zadania pn.: „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym”

Zestawienie otwartych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

INSBUD  Zakład Handlowo-Usługowy  Alojzy Śliwa 32-813 Uście Solne 225

47 295,21 zł

2.

Zakład instalacji Sanitarnych i Gazowych Pyciak i Wspólnicy s.c.
Proszówki 5  32-700 Bochnia

40 566,09 zł

3.

Sanitbud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
30-819 Kraków  ul. Górników 3 lok. 22

35 124,22 zł

4.

Firma Usługowo-Budowlana „KRUCZEK” Stanisław Kruczek
33-300 Nowy Sącz  ul. Mała Góra 26

73 282,58 zł


 


 

UG Szczurowa