2021-09-06
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł

Szczurowa, dnia 09.09.2021

Zestawienie złożonych ofert


Dotyczy : postepowania na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na zadaniu „Remont drogi dojazdowej do pól  Wola Przemykowska – Zamłynie od km  0+360,00 do km 0+700,00 – Etap II”


Zestawienie otwartych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT  Piotrkowice , ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik

 1 353,00 zł

 

UG Szczurowa


 

Szczurowa, dnia 06.09.2021r

Zamawiający:
Gmina Szczurowa
ul. Lwowska 2
32-820 Szczurowa
NIP:  8691186401
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej  poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł

1. Gmina Szczurowa  zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu – Remont drogi dojazdowej do pól  Wola Przemykowska – Zamłynie od km  0+360,00 do km 0+700,00 – Etap II


2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej na  zadaniu:   „Remont drogi dojazdowej do pól  Wola Przemykowska – Zamłynie od km  0+360,00 do km 0+700,00 – Etap II”
Zakres prac do wykonania w ramach remontu drogi:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.  
2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej.
3. Odmulenie istniejących rowów oraz przepustów.
4. Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków
5. Wykop koryta pod wzmocnienie poboczy.  
6. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej.
7. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową
8. Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową.
9. Nawierzchnia, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
10. Utwardzenie poboczy warstwą z kruszywa łamanego.     Dokumenty zamieszczone na stronie: https://szczurowa.ezamawiajacy.pl/pn/szczurowa/demand/notice/public/36277/details
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą  uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów


3. Termin realizacji zamówienia: 
Okres realizacji przedmiotu umowy dwa tygodnie   od daty  podpisania umowy  do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych branży drogowej- termin uzależniony jest od postępu robót.


4. Okres gwarancji: Nie dotyczy


5. Sposób przygotowania oferty:
         Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim. Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem.


Wraz z ofertą należy złożyć:
        a)  kserokopię uprawnień osób wykonujących zamówienie, odpowiadających wymogom określonym w ustawie  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity :Dz.U. z 2006r.  Nr.156 poz. 118) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz.U. Z 2006r.  Nr.83  poz. 578 ) o uprawnieniach  drogowych oraz wodno-kanalizacyjnych
        b)   kserokopię zaświadczeń osób wykonujących zamówienie,  wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.


6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć w wersji elektronicznej (skan oferty) na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl zgodnie ze wskazanym terminem składania ofert bądź w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego. Składając ofertę w formie pisemnej  Wykonawca powinien umieścić ofertę, w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na  adres: Urząd Gminy Szczurowa  ul. Lwowska 2 32-820 Szczurowa   z dopiskiem: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  na zadaniu „Remont drogi dojazdowej do pól  Wola Przemykowska – Zamłynie od km  0+360,00 do km 0+700,00 – Etap II”  – nie otwierać przed dniem 09.09.2021 do godz. 14:15

Termin składania ofert upływa wraz z dniem 09.09.2021 r. o godz. 14:00. Liczy się data rzeczywistego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego bądź na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.
       
7. Termin otwarcia ofert:  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 09.09.2021 o godz. 14:15.
Ocena ofert  zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otwarcia ofert. Zestawienie ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Najkorzystniejsza oferta będzie stanowiła  podstawę do zawarcia umowy, o ile cena tejże oferty nie przekroczy środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania.

8. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
    1)    Cena - waga 100 %,
    2)    -  - waga –
9. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury


10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37


11. Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną lub zawodową, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Postanowienia umowy

UG Szczurowa