2021-08-24
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł

 

Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy: postepowania na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej na zadaniu „Ochotnicza Straż Pożarna Strzelce Małe – remont budynku remizy”

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

1.

Eneo Sp. z o.o. Mariusz Szot
35-205 Rzeszów,  ul. Wspólna 2

2 952,00 zł

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „POLSTER” – A. Stercel
43-607 Jaworzno ul. Kaczeńców 137

4 920,00 zł

3.

KABIS CONSULTING Konrad Piesyk
42-202 Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121

10 455,00 zł

4.

Usługi Budowlane „M-DR” Daniel Rugała
25-331 Kielce, ul. Wydryńska 30

9 500,00 zł

5.

Zarządzanie Projektami
99-340 Krośniewice, ul. Klonowa 13

9 471,00 zł

6.

Nadzory inwestycyjne inż. Jacek Legutko
32-852 Dębno 536A

2 200,00 zł

7.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ESKO” S.C.
Katarzyna Korus, Stanisław Kołodziejczyk

5 200,00 zł

8.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT

4 059,00 zł

9.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna „ARKABUD” Artur Mach
Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

2 600,00 zł

 

UG Szczurowa

Szczurowa, 30.08.2021 r.


Szczurowa, dnia 24.08.2021

Gmina Szczurowa zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym:
Ochotnicza Straż Pożarna Strzelce Małe - remont budynku remizy  w branży ogólnobudowlanej

1. Zamawiający: Gmina Szczurowa  ul. Lwowska 2;  32-820 Szczurowa NIP: 8691186401

2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad zadaniem „Ochotnicza Straż Pożarna Strzelce Małe - remont budynku remizy  “ w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

3. Zamawiający informuje, iż szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  określony został w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego – przedmiar robót.

4. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.

5. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2021.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanego zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, do czasu faktycznego zakończenia realizacji zadania.  

6. Okres gwarancji: Nie dotyczy

7. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)            Cena - waga 100 %,
2)            -  - waga –

8. Termin składania ofert: 30.08.2021 do godz. 14:00

12. Termin otwarcia ofert:  30.08.2021 godz. 14:15

13. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37

15. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl lub  złożyć w zaklejonej kopercie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa z dopiskiem: „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym – Ochotnicza Straż Pożarna Strzelce Małe - remont budynku remizy ”. Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę /osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem – (odpowiedni dokument złożyć wraz z ofertą).

Wraz z ofertą należy również złożyć:

a)  kserokopię uprawnień osób wykonujących zamówienie, odpowiadających wymogom określonym w ustawie  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity :Dz.U. z 2020r.  poz. 1333) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz.U.
z 2014r.  poz. 1278 ) o uprawnieniach  budowlanych

b)   kserokopię zaświadczeń osób wykonujących zamówienie,  wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

16. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1. Formularz ofertowy

2. Postanowienia umowy

3. Przedmiar robót

 

UG Szczurowa