2021-08-18
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł.

 

Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy: postepowania na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym:
Część I  - Remont boiska sportowego w Niedzieliskach - w branży ogólnobudowlanej
Część II - Remont boiska sportowego w Niedzieliskach - w  branży elektrycznej

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

Część I  - Remont boiska sportowego w Niedzieliskach - w branży ogólnobudowlanej

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

Uwagi

1.

ENEO sp. z o.o., ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów

4 059,00 zł

-

2.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ARKABUD ARTUR MACH, Wrzępia 95,
32-822 Strzelce Wielkie

6 900,00 zł

-

 Część II - Remont boiska sportowego w Niedzieliskach - w  branży elektrycznej

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

Uwagi

1.

Łukasz Grudzień, Włoszyn 3A,
32-820 Szczurowa

1 840,00 zł

-

 

UG Szczurowa

Szczurowa, 23.08.2021 r.


 

 

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że dokonano następujących zmian zapisów w dokumentach postępowania:

- pkt. 15 zapytania: Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl lub  złożyć w zaklejonej kopercie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa z dopiskiem: „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym – część ….. Remont boiska sportowego w
 Niedzieliskach - w branży …….”

- zapisy zał. nr 1 – formularz ofertowy: Termin realizacji zamówienia: 70 dni.

 

UG Szczurowa

Szczurowa, 19.08.2021 r.


 

Gmina Szczurowa zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym: 


Część I  - Remont boiska sportowego w Niedzieliskach - w branży ogólnobudowlanej
Część II - Remont boiska sportowego w Niedzieliskach - w  branży elektrycznej

1.  Zamawiający: Gmina Szczurowa  ul. Lwowska 2;  32-820 Szczurowa NIP: 8691186401

2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad zadaniem „Remont boiska sportowego w Niedzieliskach” w specjalności:
-        konstrukcyjno-budowlanej,
-        instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Część I  - Remont boiska sportowego w Niedzieliskach - w branży ogólnobudowlanej
 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Część II Remont boiska sportowego w Niedzieliskach - w  branży elektrycznej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.

3. Zamawiający informuje, iż szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia  określony został w załączonych dokumentach:
- zał. nr 3 – przedmiar robót - budowlany
- zał. nr 4 – przedmiar robót - elektryczny
- zał. nr 5 – projekt budowlany
- zał. nr 6 – projekt elektryczny

4. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy (zał. nr 2).
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla części danej branży.
6. Ofertę należy złożyć oddzielnie dla każdej części.
7. Dopuszcza się złożenie oferty dla kilku części na jednym formularzu, jednak cena musi być wyodrębniona indywidualnie dla każdej części.
8. Termin realizacji zamówienia: 70 dni.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanego zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, do czasu faktycznego zakończenia realizacji zadania.  

9. Okres gwarancji: Nie dotyczy.

10. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)   Cena - waga 100 %,

2)   -  - waga –

11. Termin składania ofert: 23.08.2021 do godz. 9:00.

12. Termin otwarcia ofert:  23.08.2021 godz. 9:15.

13. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37.

15. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl lub  złożyć w zaklejonej kopercie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa z dopiskiem: „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym – część ….. Remont boiska sportowego w Niedzieliskach - w branży …….”

       Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę /osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem – (odpowiedni dokument złożyć wraz z ofertą).
Wraz z oferta należy również złożyć:

        a)  kserokopię uprawnień osób wykonujących zamówienie, odpowiadających wymogom określonym w ustawie  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity :Dz.U. z 2020r.  poz. 1333) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz.U.
z 2014r.  poz. 1278 ) o uprawnieniach  budowlanych

        b)   kserokopię zaświadczeń osób wykonujących zamówienie,  wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

16. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1. Formularz ofertowy

2. Postanowienia umowy

3. Przedmiar robót - budowany

4. Przedmiar robót - elektryczny

5. Projekt budowlany

6. Projekt elektryczny

UG Szczurowa