2021-08-09
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia: pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego z oprogramowaniami do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych

 

 

UNIEWAŻNIENIE   POSTĘPOWANIA
z dnia 09.08.2021 r.

 

Urząd Gminy w Szczurowej informuje  o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia: pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego z oprogramowaniami do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych, część I – wyposażenie - pomoce dydaktyczne.

Uzasadnienie: Wybrany wykonawca tj. Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź uchylił się od zawarcia umowy. W ramach postępowania nie złożono innej oferty, nie podlegającej odrzuceniu.

                                                                                                       

UG Szczurowa

 

Szczurowa, 26.08.2021 r.


 

Wyniki postepowania

Dotyczy postępowania na  dostawę wyposażenia: pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego
z oprogramowaniami do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych:

Część I – wyposażenie - pomoce dydaktyczne

Część II – wyposażenie - sprzęt multimedialny z oprogramowaniami

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

I. W ramach części I – wyposażenie - pomoce dydaktyczne:

1. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, który złożył ofertę w kwocie: 34 800,00 zł.

2. Z postępowania odrzucono ofertę złożoną przez: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, którzy złożył ofertę w kwocie: 34 800,00 zł.

Uzasadnienie: Złożona oferta jest niezgodna z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w pozycjach m.in.: 1, 2, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 80, 83, 85, 87, 93, 95, 101, 108, 114, 115, 128, 129, 130, 142, 146, 148, 157, 164, 167, 168, 170, 172, 180, 183, 198, 205, 215.

II. W ramach części II – wyposażenie - sprzęt multimedialny z oprogramowaniami:

1. Wybrano ofertę złożoną przez: Aktywnie w szkole Michał Grandyberg, Zawady 11D, 98-235 Błaszki, który złożył ofertę w kwocie: 28 597,50 zł.

III. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Część I – wyposażenie - pomoce dydaktyczne:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

Uwagi

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź

34 800,00 zł

-

2.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

34 800,00 zł

oferta odrzucona

 

Część II – wyposażenie - sprzęt multimedialny z oprogramowaniami

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

Uwagi

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź

29 735,00 zł

-

2.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

29 500,00 zł

-

3.

Aktywnie w szkole Michał Grandyberg, Zawady 11D, 98-235 Błaszki

28 597,50 zł

-

 

Z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu zostanie podpisana umowa w dniu: 26.08.2021 r.
W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z p. Joanną Kuryło.

Jeżeli Wykonawcy, których oferty zostały wybrane nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie i nie przedstawią na tę okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

                                                                                                                                                                           UG Szczurowa

Szczurowa, 25.08.2021 r.


 

Modyfikacja

Urząd Gminy w Szczurowej modyfikuje zapisy zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zał. nr 2 formularz wyceny, poprzez dodanie  brakujących informacji w poz. 207 – tj. jednostki miary oraz ilości. W załącznikach winno być: jednostka miary: zestaw, ilość: 1.

W załączniku nr 1 – wycena, pozycję 207 należy wycenić jako jeden zestaw. W przypadku braku przedmiotowego zapisu w formularzu wyceny dołączonym do oferty,  zamawiający dla potrzeb oceny oferty przyjmie ze wykonawca zaoferował jeden zestaw. 

W związku z powyższą zmianą zamawiający wydłuża termin składania ofert do 19.08.2021 r., godz.: 12:00 , termin otwarcia ofert do 19.08.2021 r., godz.: 12:15.

We wszystkich dokumentach postępowania datę składania i otwarcia ofert należy traktować jak powyżej.

Inne warunki zamówienia oraz dokumenty postępowania dodane do ogłoszenia, pozostają bez zmian.

 

Szczurowa, 17.08.2021 r.

Modyfikacja

Ze względu na nie opublikowanie na portalu Baza Konkurencyjności dokumentu pn. Treść zapytania ofertowego – wyposażenie zmianie ulega termin składania ofert – do dn. 18.08.2021 r. godz. 8:00.  

Szczurowa, 10.08.2021 r.


 1. Gmina Szczurowa  zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Dostawę wyposażenia: pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego z oprogramowaniami do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych”, realizowanego w ramach projektu nr RPMP.10.01.02-12-0229/19 pn. „Maluchy na start – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szczurowa”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy lub dostawców wyposażenia: pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego z oprogramowaniami.
 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia: pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego z oprogramowaniami do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego,
  tj. przedszkole integracyjne w Strzelcach Małych, Strzelce Małe 90, 32-822 Strzelce Wielkie. Zamówienie obejmuje także transport, wniesienie przedmiotów do wskazanych pomieszczeń. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I – wyposażenie - pomoce dydaktyczne

Część II – wyposażenie - sprzęt multimedialny z oprogramowaniami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.
 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem wyłącznie na typ lub rodzaj zamówienia i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
 3. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia materiały i asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy. Dostarczone wyposażenie musi posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, które Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego.
 5. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 6. Okres gwarancji: 24 miesiące
 7. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl lub przesłać na adres email Zamawiającego: jkurylo@szczurowa.pl lub pisemnie złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2021 r. do godz. 8:00.
 8. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
  Cena - waga 100 %,
 9. Termin otwarcia ofert: 17.08.2021 r., godz. 8:15
 10. Warunki płatności: do  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury
 11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Kuryło, tel. 14 632 09 47,
  e-mail: jkurylo@szczurowa.pl
 12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej/jako skan podpisanych dokumentów na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do  zapytania wraz z kompletnie wypełnionym formularzem wyceny - w ramach danej części zamówienia - stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania i złożyć:
  - poprzez stronę internetową www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021” - dostępną pod adresem                         https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

- przesłać na adres poczty elektronicznej: jkurylo@szczurowa.pl;

- lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę  wyposażenia: pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego z oprogramowaniami”.

 1. W sytuacji gdy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert poddanych ocenie.
 2. Kody CPV:

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

37520000-9 Zabawki

37524100-8 Gry edukacyjne

37527200-0 Pojazdy do zabawy

32322000-6 Urządzenia multimedialne

48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego

 1. Do zapytania załączono:
UG Szczurowa