2021-08-05
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł

 

Szczurowa, dnia 25.08.2021

UNIEWAŻNIENIE   POSTĘPOWANIA
z dnia 05.08.2021

 

Urząd Gminy Szczurowa informuje  o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa – Włoszyn”.
Złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                       UG Szczurowa

 


Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy: postepowania na realizację zadania pn.: Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa - Włoszyn

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

Uwagi

1.

Firma Remontowo-Budowlana Marcin Miśkowiec, ul. Lwowska 149, 32-820 Szczurowa

127 636,13 zł

-

 

UG Szczurowa

Szczurowa, 18.08.2021 r.


 

Gmina Szczurowa zaprasza do składania ofert na realizację inwestycji pn.:

Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa - Włoszyn

1. Zamawiający: Gmina Szczurowa  ul. Lwowska 2;  32-820 Szczurowa NIP: 8691186401

2. Przedmiot zamówienia:  Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa – Włoszyn

Zakres prac:

Roboty budowlane
- roboty rozbiórkowe
- wymiana drzwi wewnętrznych i malowanie ościeżnic
- posadzki
- gładzie ścian, okładziny sufitów, parapety, malowania

Instalacje elektryczne
- demontaże
- rozdzielnica
- przewody
- oprawy oświetleniowe
- grzejniki elektryczne
- wymiana gniazd i wyłączników na Sali

Instalacja gazowa
- demontaże
- roboty wewnętrzne
- układ grzewczy kotłowy
- system kominowy

Instalacja c.o.
- Rurarz
- grzejniki i zawory
- Armatura i roboty towarzyszące

Szczegółowy zakres prac jest określony w przedmiarze robót -załączniku nr 3,  4 do niniejszego zapytania ofertowego).

3.   Termin realizacji zamówienia:  3 miesiące od daty przekazania placu budowy

4. Okres gwarancji:  60 miesięcy

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę wraz z  kosztorysem ofertowym należy złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl  lub też osobiście  na biurze podawczym Urzędu Gminy Szczurowa. Składając ofertę w formie pisemnej  Wykonawca powinien umieścić ofertę i kosztorys ofertowy, w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na  adres: Urząd Gminy Szczurowa  ul. Lwowska 2   32-820 Szczurowa   z dopiskiem: „Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa – Włoszyn”.

Termin składania ofert upływa z dniem 18.08.2021 r. o godz. 14:00. Liczy się data rzeczywistego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego bądź na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

7.     Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)  Cena - waga 100 %,
2)  -  - waga –

8. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 18.08.2021r. o godz. 14:15, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej

9. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37

11. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim. Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem. Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zaproszenia oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyn.

13. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

14. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

16. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.szczurowa.pl w zakładce zamówienia publiczne.

17. Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

18. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

  1. Formularz ofertowy
  2. Postanowienia umowy
  3. Przedmiar robót (budowlane i elektryczne)
  4. Przedmiar robót (instalacja gazowa i c.o.)
  5. Projekt wykonawczy


Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w wyniku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót przedkłada się następujące wyjaśnienia:

- pozycja 26 dotycząca kotła gazowego/ podana nazwa przypisana automatycznie wybranej pozycji
KNR /- dotyczy kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania i kominem dwupłaszczowym/
koncentrycznym/
- pozycja 56 dotycząca komina dwupłaszczowego /koncentrycznego/ - pozycja dotyczy ilości. Długość
komina zgodnie z projektem tj. ok. 4m (zweryfikować na podstawie wytycznych w zakresie montażu
kominów konkretnego producenta oraz na budowie).

 Niniejsze wyjaśnienie  stanowi integralną cześć zapytania.UG Szczurowa