2021-08-02
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł

Wyniki postępowania


Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w postępowaniu na realizację zadania
pn.: „Ochotnicza Straż Pożarna Strzelce Małe – remont budynku remizy” wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Andrzej Pudełko Zakład Budowlano-Remontowy, ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno, na kwotę: 98 192,77 zł.


UG Szczurowa


Szczurowa, 18.08.2021 r.
 


 

Zestawienie złożonych ofert

Dotyczy : postepowania na realizację zadania pn.: „Ochotnicza Straż Pożarna Strzelce Małe – remont budynku remizy”

Zestawienie otwartych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto

Uwagi

1.

MISTAR BUDOWNICTWO S.C., ul. Bajeczna 45,
33-113 Zgłobice

131 598,65 zł

-

2.

Andrzej Pudełko Zakład Budowlano-Remontowy, ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno

98 192,77 zł

-

3.

Firma Remontowo-Budowlana Marcin Miśkowiec, ul. Lwowska 149, 32-820 Szczurowa

129 461 ,34 zł

-

 

UG Szczurowa

 

Szczurowa, 17.08.2021 r.


 

 

Gmina Szczurowa zaprasza do składania ofert na realizację inwestycji pn.:Ochotnicza Straż Pożarna  Strzelce Małe – remont budynku remizy

1. Zamawiający: Gmina Szczurowa  ul. Lwowska 2;  32-820 Szczurowa NIP: 8691186401

2. Przedmiot zamówienia:  Ochotnicza Straż Pożarna  Strzelce Małe – remont budynku remizy.

Zakres prac:
- skucie zmurszałego i odparzonego tynku ze ścian zewnętrznych
- skucie istniejących płytek klinkierowych z części elewacji budynku
- docieplenie elewacji styropianem gr. 12 cm wraz z wykonaniem wyprawy z tynku cienkowarstwowego
- rozebranie zapadniętej i zniszczonej kostki wraz z obrzeżami
- wykonanie nowej kostki wraz z opaska przy budynku
- wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wody od rury spustowej

Szczegółowy zakres prac jest określony w przedmiarze robót -załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

3.Termin realizacji zamówienia:  31.10.2021

4. Okres gwarancji:  60 miesięcy

5.  Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę wraz z  kosztorysem ofertowym należy złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl  lub też osobiście  na biurze podawczym Urzędu Gminy Szczurowa. Składając ofertę w formie pisemnej  Wykonawca powinien umieścić ofertę i kosztorys ofertowy, w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na  adres: Urząd Gminy Szczurowa  ul. Lwowska 2   32-820 Szczurowa   z dopiskiem: „Ochotnicza Straż Pożarna Strzelce Małe – remont budynku remizy.

Termin składania ofert upływa z dniem 17.08.2021 r. o godz. 14:00. Liczy się data rzeczywistego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego bądź na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)  Cena - waga 100 %,
2)  -  - waga –

7. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 17.08.2021r. o godz. 14:15, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej

8.  Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37

10. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim. Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem. Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zaproszenia oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyn.

12. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

15. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.szczurowa.pl w zakładce zamówienia publiczne.

16. Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

17.    W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

 

UG Szczurowa