2021-07-21
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe na dostawę mebli realizowaną przez Gminę z przeznaczeniem do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych

 Informacja

Urząd Gminy Szczurowa informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrany wykonawca tj. Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź uchylił się od zawarcia umowy. Zamawiający wybrał ofertę kolejnego wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę, tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice.

Szczurowa, 05.08.2021r.


Wyniki postępowania:

Gmina Szczurowa informuje, że w ramach postępowania: Dostawa mebli do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych w ramach projektu „Maluchy na start – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szczurowa” wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź.

Szczurowa, 29.07.2021r.


1. Gmina Szczurowa  zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Dostawę mebli do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych”, realizowaną w ramach projektu nr RPMP.10.01.02-12-0229/19 pn. „Maluchy na start – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szczurowa”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego. Zamówienie obejmuje także transport, wniesienie do wskazanych pomieszczeń oraz montaż umożliwiający natychmiastowe używanie mebli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Kody CPV: 39161000-8 – meble przedszkolne

4.  Termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5.  Okres gwarancji: 36 miesięcy

6.  Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 29.07.2021 r. do godz. 10:00.

7.  Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: Cena - waga 100 %,

8.  Warunki płatności: do  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Kuryło, tel. 14 632 09 47, e-mail: jkurylo@szczurowa.pl

Przedmiotowe zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w portalu Baza Konkurencyjności.

 

13.  W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

- zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- zał. nr 2 – formularz wyceny;
- zał. nr 3 – formularz ofertowy;
- zał. nr 4 – wzór umowy.

UG Szczurowa