2021-06-23
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł

Gmina Szczurowa zaprasza do składania ofert na dostawę stołów do budynku Domu Ludowego w Barczkowie

1. Zamawiający: Gmina Szczurowa ul. Lwowska 2; 32-820 Szczurowa NIP: 8691186401

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa stołów do budynku Domu Ludowego w Barczkowie. Zamówienie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Opis:
Stół – 5 szt Wymiary 200cmx80cm wysokość 76cm, konstrukcja stalowa, blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, grubość blatu 18 mm. Kolor blatu buk. Kolor ramy czarny. Zamówienie obejmuje także transport, wniesienie do wskazanych pomieszczeń oraz montaż umożliwiający natychmiastowe używanie stołów.

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy

4. Okres gwarancji: 24 miesiące

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wyceną należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2; 32-820 Szczurowa pisemnie lub elektronicznie na adres : sgiza@szczurowa.pl z dopiskiem „Oferta na dostawę stołów do Domu Ludowego w Barczkowie” Termin składania ofert: 30.06.2021 godzina 14:00

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena - waga 100 %,
  2. waga –

7. Termin otwarcia ofert: 30.06.2021 godzina 14:15

8. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim/ ofertę należy złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

11. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1. Formularz ofertowy
2.
Postanowienia umowy
3.
Wycena 


Protoków

UG Szczurowa