2006-07-13
Zamówienia publiczne / wykonanie dokumentacji projektowej

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający: GMINA  SZCZUROWA
  Adres:  Urząd Gminy,  Ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia:  PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
 3. Adres strony internetowej na której umieszczona jest  specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.szczurowa.pl 
 4. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać również w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu bezpłatnie
 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji ciśnieniowej wraz z przykanalikami w m. Szczurowa ul. Krakowska
  KOD  CPV  74232220-2 (usługi  projektowania rurociągów)
 6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 8. Termin wykonania zamówienia –  cztery miesiące
 9. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 10. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%
 12. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Szczurowa, Ul. Lwowska 2, Pok. nr 20 sekretariat. W terminie do 24.07.2006 godz. 9.00
 13. Termin związania ofertą: 30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT

SPROSTOWANIE

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż w paragrafie drugim projektu umowy oraz zał. Nr2A i 2B do SIWZ mylnie wpisano przedmiot zamówienia.

Winno być wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji ciśnieniowej wraz z przykanalikami w m. Szczurowa ul. Krakowska.

Wszystkie pozostałe elementy są właściwe.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

13 lipca 2006r. UG Szczurowa