2006-07-05
Zamówienia publiczne / remont dróg gminnych - wykonanie nakładek bitumicznych

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający: GMINA  SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy,  ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
 3. Adres strony internetowej na której umieszczona jest  specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.szczurowa.pl 
 4. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać również w siedzibie zamawiającego bezpłatnie.
 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  remont dróg gminnych  - wykonanie nakładek bitumicznych
  KOD   CPV – 45233140-2   Roboty drogowe
 6. ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT 
 7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 8. Termin wykonania zamówienia –   6 tygodni  od daty przekazania placu budowy.
 9. Warunki udziału w postępowaniu:
  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 10. Informacja dot. wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  CENA – 100%
 12. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, pok. Nr 20 sekretariat, w terminie do 14.07.2006 godz. 9.00
 13. Termin związania ofertą:
  30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

Załaczniki do przetargu

Specyfikacja techniczna /pdf 167KB/

Specyfikacja 2 /pdf 115KB/

przekrój konstrukcyjny /pdf 1 231KB/

opis techniczny drogi /pdf 24KB/

5 lipca 2006r. UG Szczurowa