2006-07-05
Zamówienia publiczne / TERMOMOERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający:GMINA  SZCZUROWA
  Adres:  Urząd Gminy,  ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia:PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 3. Adres strony internetowej na której umieszczona jest  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl
 4. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać również w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu za kwotę 20,00 zł
 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  TERMOMOERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  KOD   CPV - 45321000-3    IZOLACJA   CIEPLNA
 6. ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT  CZĘŚCIOWYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ  POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:
  • Remiza OSP Rudy Rysie
  • Remiza OSP Strzelce Wielkie
  • Budynek Poczty w Szczurowej
 7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 8. Termin wykonania zamówienia – trzy miesiące od daty przekazania placu budowy.
 9. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznm i osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 10. Informacja dot. wadium:
  • Remiza OSP Rudy Rysie -  1.700,00 zł / jeden tysiąc siedemset złotych/
  • Remiza OSP Strzelce Wielkie – 2.000,00 zł  / dwa tysiące złotych/
  • Budynek Poczty w Szczurowej -  -1.600,00 zł /jeden tysiąc sześćset złotych
 11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%
 12. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. nr 20 sekretariat, w terminie do 07.08.2006 godz. 9.00
 13. Termin związania ofertą:
  30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.

Załączniki do przetagru:

Kosztorys /pdf 1 912KB/

specyfikacja 1 /pdf 116KB/

specyfikacja 2 /pdf 5 668KB/

 

Dotyczy:  zapytania  Wykonawcy w postępowaniu przetargowym

na Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

 

                      Urząd Gminy w Szczurowej  informuje, iż w dniu 01.08.2006 r. Wykonawca zadał  pytania o następującej treści:

 

Prosimy o udzielenie wyjaśnień  na nasze wątpliwości powstałe w wyniku analizy dokumentacji przetargowej:

1.      Czy kosztorysy ofertowe będą podlegać ocenie przez zamawiającego jeżeli tak to według jakich kryteriów ?

2.      Czy Zamawiający dopuszcza złożenie  kosztorysu w wersji skróconej ?

3.      Przedmiar robót  „Budynek  OSP w Strzelcach Wielkich”:

- prosimy o podanie średnicy rur spustowych z PCW

- prosimy o podanie rodzaju wyprawy elewacyjnej mineralna czy akrylowa, oraz kolorystyki

    4. Przedmiar robót  „Budynek OSP Rudy Rysie”:

      - poz. 6 jaką ilość kolan należy uwzględnić w kosztorysie

      - prosimy o podanie rodzaju wyprawy elewacyjnej mineralna czy akrylowa,  

        oraz kolorystyki

5.Przedmiar robót „Budynek wielofunkcyjny w Szczurowej”

- prosimy o podanie  średnicy rynien dachowych i rur spustowych z PCW

- prosimy o podanie rodzaju wyprawy elewacyjnej mineralna czy akrylowa, oraz kolorystyki

6. Kosztorys ślepy „Remont schodów do budynku  komunalnego poczta”

- poz. 6 nie ujęto w nakładach kosztorysu współczynnika „4” do sprzętu czy należy ująć zgodnie z opisem pozycji?

 

W odpowiedzi na w/w  zapytanie Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 i 2

Zgodnie z pkt. IX. 9. kosztorys ofertowy winien być tożsamy z przedmiarem robót i tak też będzie oceniany. Jeżeli wystąpią jakieś rozbieżności Wykonawca  nie będzie spełniał warunku udziału w postępowaniu.

Ad. 3

- średnica rur 11,0 cm

- wyprawa akrylowa kornik, kolory jasne

Ad. 4

- ilość kolan 4 szt.

- wyprawa akrylowa kornik, kolory jasne

Ad. 5

- średnica 11,0 cm

- wyprawa akrylowa , kolory jasne

Ad. 6

należy ująć zgodnie z oisem w pozycji

 

5 lipca 2006r. UG Szczurowa