2020-08-27
Zamówienia publiczne / Dotyczy postępowania: Budowa parkingu w m. Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego: PROJEKTMP  Sp. z o.o., ul. Centralna, Laskówka Chorąska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, uchylił się od podpisania umowy na przedmiotowe zamówienie.

W związku z powyższym, korzystając z uregulowań art. 94 ust. 3 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj. ofertę wykonawcy

Firma Budowlana BRUKMAN Roman Staroń
Ul. Krakowska 212
32-065 Krzeszowice

UG Szczurowa