2020-08-18
Zamówienia publiczne / Dotyczy postępowania: Remont dróg dojazdowych do pól: Cz. II- Remont drogi dojazdowej do pól Zaborów w kierunku młyna.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR -BUD” S.C, 8-530 Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka 107, uchylił się od podpisania umowy na przedmiotowe zamówienie.

W związku z powyższym, korzystając z uregulowań art. 93 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj. ofertę wykonawcy:

BUDOMEX GÓRNIAK Sp. z o.o.
Kamieniec 8
28-230 Połaniec