2020-08-18
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej

Dotyczy postępowania:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.Wybrano ofertę złożoną przez  Wykonawcę:

Specjalistyczne biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT
ul.Kieleck37
26-20   mielnik

2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena w zł pkt.

Czas reakcji w godz. /pkt

Liczba  punktów ogółem.

1.

PRODROM S.C. Firma Projektowo-Usługowa Julita Dratwa, Stanisław Dratwa ul. Cesarski Gościniec 2 2-800

4 305,00 zł

24,00 pkt

2,0 godz.

40,00 pkt

64,00 pkt

2.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno -Inżynierskie PROSTA-PROJEKT ul.Kieleck 37  26-020 Chmielnik

1 722,00 zł

60 pkt

2,0 godz.

40,0 pkt

100,00 pkt

Z Wykonawcami wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa w dniu 25.08.2020r.

Jeżeli  Wykonawcy, których oferta została wybrana nie zgłoszą  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawią na tę okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenia się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa