2020-07-24
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Prace remontowe w budynku szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej

Dotyczy postępowania :  Prace remontowe w budynku szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu :

1. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę

Zakład Remontowo- Budowlany Lucyna Wygoda
Krzeczów 410
32-700 Bochnia 

2.Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3.W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

4.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./
pkt

Okres gwarancji i rękojmi w
m-cach / pkt

1

Firma remontowo Budowlana Marcin Miśkowiec
Ul. Lwowska 149
32-820 Szczurowa

119 795,78

54,69

84

40

Razem pkt – 94,69

2

HP BAUSYSTEM sp. z o.o.
Uszew 491
32-865 Urzew

140 960,39

46,48

84

40

Razem pkt – 86,48

3

Zakład Remontowo- Budowlany Lucyna Wygoda
Krzeczów 410
32-700 Bochnia

109 202,60 

60

84

40

Razem pkt – 100

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa w dniu 30.07.2020 r.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tę okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenia się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa