2020-06-04
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe - Zdalna Szkoła Plus

Wójt Gminy Szczurowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 29 sztuk laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Szczurowa
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa Tel. 14 6714455
Strona internetowa, na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.szczurowa.pl
Adres poczty e-mail: zamowienia@szczurowa.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup 29 sztuk laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zgodnie z poniższą specyfikacją:

Minimalne parametry sprzętu:

 1. Procesor: minimum Intel Core i3, AMD Ryzen 5
 2. Pamięć RAM: minimum 8 GB
 3. Karta graficzna: zintegrowana
 4. Dysk twardy: minimum 240GB
 5. Przekątna ekranu [cal]: 15.6
 6. Klawiatura: QWERTY
 7. Łączność: Port 1 Gbit LAN, wbudowane WiFi
 8. Oprogramowanie systemowe
 9. Gwarancja: minimum 24 miesiące
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 1. Termin wykonania zamówienia:  21 dni od daty podpisania umowy

      2.   Termin płatności: do  14 dni od daty otrzymania faktury.

3.    Wypłata nastąpi na podstawie faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie - cena 100%.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację w portalu www.szczurowa.pl
 3. Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie bez podania przyczyny.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.
 3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia.
 4. Kontakt Wykonawcy i Zamawiającego może odbywać się za pomocą: mail zamowienia@szczurowa.pl; lub pisemnie na dziennik podawczy UG. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania jest P. Tomasz Kowalski mail : tkowalski@szczurowa.pl tel. 14/6320936 oraz .Elżbieta Gądek mail: zosip@szczurowa.pl tel. 14/6320939

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

. Ofertę cenową  należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 na dzienniku podawczym (na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta na zakup 29 sztuk laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła plus  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2020 r. do godz. 9.00

Lub na adres e-mail tkowalski@szczurowa.pl

Oferta, aby została rozpatrzona musi spełniać następujące warunki:

 1. tytuł wiadomości musi składać się ze słów Oferta na zakup laptopów - zdalna szkoła+;
 2. treść oferty musi stanowić załącznik do wiadomości e-mail treść oferty
 3. w wiadomości e-mail oferent zobowiązany jest do podania nr telefonu do kontaktu.

Dokumenty do pobrania


Szczurowa 10.06.2020

Odpowiedzi na zapytania

Dot. Realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga, aby dostarczony system operacyjny był fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i wolny od wad prawnych i fizycznych. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby system operacyjny był nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), o ile producent oprogramowania przewidział dla danego rodzaju oprogramowania, tego rodzaju potwierdzenie jego autentyczności. Ponadto, Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń osób trzecich, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz objętego gwarancją producenta, posiadające wszelkie wymagane przez przepisy prawa pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z nich przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odpowiedź 4

W momencie odbioru towaru Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania. Procedura taka będzie przeprowadzana przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli Zamawiający uzna, że oprogramowanie pochodzi z niewiadomego źródła lub budzi zastrzeżenia, co do jego legalności. Sprawdzenie, o którym mowa powyżej będzie polegać np. na weryfikacji autentyczności certyfikatów dostarczonych systemów u Producenta oprogramowania.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź 5

Zamawiający przewiduje możliwości przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania, jako elementu procedury odbioru.

Pytanie 6

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuści do postępowania systemy, spełniające warunki programu Zdalna Szkoła Plus. Z informacji jakie posiada Zamawiający wynika, że system Windows 10 Pro Academic spełnia te wymagania, zatem będzie dopuszczony.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory.

 

1 Dotyczy notebooków z wymogiem – procesor min I3.

Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie w/w notebooków z procesorem ryzen 3 3200u które są o wiele wydajniejsze niż procesory i3 ? Poniżej porównanie wydajności:

https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-i3-8145U-vs-Intel-i3-8130U/3431vs3349vs3225

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuści do postępowania produkty, wyposażone w procesory nie gorsze niż umieszczone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 

2 Czy Zamawiający byłby uprzejmy doprecyzować jakiej rozdzielczości matrycy oczekuje? Pragniemy nadmienić, że istnieje możliwość dostarczenia przestarzałej technologii tj. matrycy w rozdzielczości HD (1366x768), która to może być przyczyną pogorszenia komfortu pracy użytkownika, obniżeniu ergonomii pracy, zawężeniu obszaru roboczego niektórych aplikacji (np. Office 2013, 2016, 2019, Office 365, pakietu Adobe i innych aplikacji biurowych) oraz ma zasadniczy wpływ przy długotrwałym wpatrywaniu się w ekran na zmęczenie wzroku ze względu na fakt, że generowany obraz jest mniej wyraźny/czytelny

Odpowiedź 2

Zamawiający nie definiował rozdzielczości matrycy, zatem dopuszcza matryce o rozdzielczości nie gorszej niż zalecana w wytycznych programu Zdalna Szkoła Plus.

UG Szczurowa