2020-05-26
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe na : Jednokrotne wykoszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Szczurowa.

 

Zamówienie publiczne / Zapytanie ofertowe na : Jednokrotne wykoszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Szczurowa.

I.          Podmiot Zamawiający:

Gmina Szczurowa
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa Tel. 14 6714455
Strona internetowa, na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.szczurowa.pl
Adres poczty e-mail:
zamowienia@szczurowa.pl

II.         Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest: Jednokrotne wykoszenie  poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Szczurowa.

Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie poboczy 1,5m strona prawa i lewa drogi, dokaszanie przy znakach, barierach drogowych, przystankach autobusowych. Wykaszanie przy znakach drogowych, barierach drogowych, przystankach autobusowych winno odbywać się za pomocą wykaszarek ręcznych . Maksymalna wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa 5cm. Prace powinny być prowadzone tak by nie występowało zagrożenie bezpieczeństwa dla osób trzecich, a także by nie nastąpiło uszkodzenie pojazdów lub innych urządzeń obcych.

Łączna długość obustronnego koszenia poboczy  dróg  190,42 km

2. Szczegółowy wykaz dróg do  koszenia poboczy  wskazany został
w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV: 77314100-5

III.        Termin wykonania zamówienia.

  1. Termin wykonania zamówienia:  1 tydzień  od daty podpisania umowy

        2.     Termin płatności: do  30 dni od daty otrzymania faktury.

3.    Wypłata nastąpi na podstawie faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu      zamówienia.

IV.        Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie – cena 100%.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację w portalu www.szczurowa.pl
  3. Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie bez podania przyczyny.

V.         Termin związania ofertą.

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.
  3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia.
  4. Kontakt Wykonawcy i Zamawiającego może odbywać się za pomocą: mail zamowienia@szczurowa.pl; lub pisemnie na dziennik podawczy UG. 
  5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania jest P. Krzysztof Brzeziński mail :drogi@szczurowa.pl tel. 14 632 09 41)

Ofertę cenową  należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 na dzienniku podawczym (na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na jednokrotne  wykoszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Szczurowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2020 r. do godz. 9.00

Wykaz złożonych ofert zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Gminy w portalu www.szczurowa.pl

 

Załączniki do zaproszenia

UG Szczurowa