2020-05-21
Zamówienia publiczne / Unieważnienie postępowania - Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i rekreacyjnych w formuje zaprojektuj i wybuduj.

ZP -271.7.2020                                                                                                         Szczurowa – 21.05.2020

Dot. postępowania pn.:  Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych  i rekreacyjnych 
w formuje zaprojektuj i wybuduj.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Zamawiający na sesji otwarcia ofert pominął ofertę wykonawcy, która została złożona skutecznie w terminie wskazanym przez zamawiającego. Do pominięcia oferty  w trakcie czynności otwarcia wszystkich ofert doszło niezamierzenie i  omyłkowo. W związku z tym faktem nie podano we wskazanym w SIWZ  terminie  do publicznej wiadomości elementów określonych w art.  86 ust. 4 prawa zamówień publicznych: nazwy i adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty, okresu gwarancji i rękojmi.

Ponieważ publiczne  otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu doszło do  nieusuwalnej wady  postępowania, która wywiera istotny wpływ na umowę. Brak publicznego  podania informacji określonych w art. 86 ust. 4 p.z.p spowodował,  że zmieniony został krąg podmiotów biorących udział w postępowaniu.

W związku z powyższym, opisana sytuacja pominięcia oferty, powoduje konieczność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p., w myśl którego zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UG Szczurowa