2003-07-03
Zamówienia publiczne / WYKONANIE PRAC WYKOŃCZENIOWYCH W BUDYNKU REMIZY OSP RUDY RYSIE

URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


NA WYKONANIE PRAC WYKOŃCZENIOWYCH W BUDYNKU REMIZY OSP RUDY RYSIE

I. TERMIN REALIZACJI DO DNIA 30.10.2003R3

II. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA - zgodnie z tabelą elementów ( przedmiar robót w załączeniu)

III. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.

IV.INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

V.OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST :
P. REGINA WILASZEK TEL. 671 4763 W GODZINACH URZĘDOWANIA.

VI.OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2003-07-17 do godz.9.00


VII OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.24 W DNIU 2003-07-17 GODZ.9.15

VIII. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆW U.G POK.NR. 31.

iX. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY
  • CENA 100 %
SZCZUROWA2003-06-25