2019-12-24
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu Usługi-Usługi związane z odpadami

Polska-Szczurowa: Usługi związane z odpadami

2019/S 248-614599

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Szczurowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 000548880
Adres pocztowy: ul. Lwowska 2
Miejscowość: Szczurowa
Kod NUTS: PL217
Kod pocztowy: 32-820
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Święch
E-mail:
zamowienia@szczurowa.pl
Tel.: +48 146714455
Faks: +48 146714505

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szczurowa.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.szczurowa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szczurowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczurowa

Numer referencyjny: ZP.2710.35.2019

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczurowa z sołectw: Barczków, Dąbrówka Morska, Dołęga, Górka, Kopacze Wielkie, Księże Kopacze, Kwików, Niedzieliska, Pojawie, Popędzyna, Rajsko, Rudy Rysie, Rylowa, Rząchowa, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie, Szczurowa, Wola Przemykowska, Wrzępia, Uście Solne, Zaborów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z Ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy dostarczyć do instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie zgodna z przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczurowa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL217

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Szczurowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym:

a) odbieranie odpadów niesegregowanych (zmieszanych);

b) odbieranie odpadów segregowanych;

c) odbieranie bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych);

d) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.

Powierzchnia Gminy Szczurowa wynosi 135 km2. Liczba ludności – 9 532 wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. (+/- 5 %), liczba gospodarstw domowych na 31.12.2018 r. – 2 369.

Liczba osób zamieszkałych na dzień 31.12.2018 r. – 7 455 osób.

Liczba osób zamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji na dzień 19.12.2019 r.

— 7 156 osób. Orientacyjna liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne:

— Barczków – 38,

— Dąbrówka Morska – 50,

— Dołęga – 112,

— Górka – 124,

— Kopacze Wielkie – 34,

— Księże Kopacze – 15,

— Kwików – 59,

— Niedzieliska – 220,

— Strzelce Małe – 130,

— Strzelce Wielkie – 240,

— Szczurowa – 480,

— Wola Przemykowska – 230,

— Wrzępia – 130,

— Uście Solne – 280,

— Zaborów – 140,

— Pojawie – 110,

— Popędzyna – 16,

— Rajsko – 60,

— Rudy Rysie – 220,

— Rylowa – 80,

— Rząchowa – 25.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 11

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Po zakończeniu realizacji zamówienia zostanie ogłoszone kolejne zamówienie o podobnym charakterze stosownie do obowiązujących przepisów.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

a.1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Szczurowa;

a.2) zezwolenia na transport odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;

a.3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanym rejestrem – BDO.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie stawia się szczegółowych wymagań tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/01/2020

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 27/01/2020

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. 14, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Halina Święch – zamowienia@szczurowa.pl

Komisyjne otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Listopad 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej; zamowienia@szczurowa.pl.

3. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal dostępny na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa JEDZ dotyczący tych podmiotów.

4. Dokumenty lub oświadczenia inne niż oferta i JEDZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w akapicie pierwszym, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

JEDZ, zezwolenia, licencje; wykaz usług; informacja z KRK, oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 5 do SIWZ; odpis z rejestru lub CEiDG – określonych w rozdziale II pkt 4 SIWZ.

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale II pkt 4 SIWZ, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu – Sposób i termin przekazywania oświadczeń i dokumentów został określony w SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiednio dokumenty określone w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zobowiązani są złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia ich dotyczące.

9. Wytyczne dotyczące Wykonawców występujących wspólnie zostały określone w SIWZ.

10. Wadium w wysokości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pll

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Polska
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/12/2019

 

Gmina Szczurowa

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30;

piątek: 10:00 - 18:00

tel. 14 671 40 98

faks 14 671 45 05

e-mail – zamowienia@szczurowa.pl

 

ZNAK SPRAWY – ZP.2710.35.2019

dokumenty do pobrania


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY – MODYFIKACJA NR 1

ZP -271.35.2019                                                                      Szczurowa – 13.01.2020

Dot. Postępowania pn.:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

1.SIWZ 7.4.c) i d)  zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu w taki sposób, aby wskazywał on, pod jakimi kodami powinny zostać przekazane do zagospodarowania odpady z drobnych napraw powstających w gospodarstwie domowym z bieżącego u życia takich elementów wyposażenia  oraz przedmiotów użytku codziennego, które są de facto odpadami remontowymi z zamawiający zastrzegł, że zadanie nie obejmuje gospodarki odpadami remontowo-budowlanymi (ZIWZ 7.5)

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Odpady z drobnych napraw powstające w gospodarstwie domowym z bieżącego użycia, elementy wyposażenia oraz przedmioty użytku codziennego, które Zamawiający wskazał w rozdziale I pkt.7.4. c) i d) należy ująć w kodach z grupy 17 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść zapisu:

W rozdziale I pkt. 7.5. Odpady remontowo-budowlane:

Gospodarka odpadami remontowo-budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo- budowlane lub właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorstwami.

Zmienia się zapis na:

W rozdziale I pkt. 7.5.Odpady remontowo-budowlane:

Gospodarka odpadami remontowo-budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo- budowlane lub właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorstwami za wyjątkiem odpadów wskazanych w rozdziale I pkt. 7.4. d) niniejszej SIWZ, które z uwagi na specyfikę, małe ilości oraz brak konieczności zgłaszania w administracji budowlano-architektonicznej lub brak konieczności uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac, w wyniku, których takie odpady powstają – podlegają zbiórce na zasadach opisanych w pkt. 7.4. d).

2.SIWZ 11 h) Zamawiający określa, że do wystawienia faktury będzie brana pod uwagę rzeczywista masa odebranych i zagospodarowanych odpadów. Ponadto załącznik nr 4  zawierający wzór umowy w §3.1. precyzuje, że wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie ustalane jako iloczyn ceny jednostkowej oraz rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów. Pomino tych zapisów Zamawiający we wzorze umowy §3.18 podaje informację, w której wynagrodzenie  jest wynagrodzeniem ryczałtowym i niezmiennym w okresie obowiązywania umowy. Informacje te są sprzeczne, w związku z czym prosimy o wykreślenie błędnego zapisu oraz jednocześnie sprezycowanie sposobu ustalania wynagrodzenia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Wynagrodzenie będzie stanowić iloczyn ceny jednostkowej oraz rzeczywiście odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść zapisu §3.18 umowy, który otrzymuje brzmienie:

18.Cena jednostkowa jest niezmienna w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej umowie.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ

 

UG Szczurowa