2019-12-09
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZP-271.34.2019                                                                        Szczurowa – 09.12.2019

Dot. postępowania pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SZCZUROWA 2019/1020

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

- Część  I

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

- Część II

Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe „EDER”
Wąs Wiesław
32-822 Strzelce Wielkie 55A

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W części I  postępowania   odrzucono    ofertę Wykonawcy:

DZIEŃ, Michał Dzień
Ul. Krakowska 45
32-820 Szczurowa

Uzasadnienie:

Dokument – formularz ofertowy złożony w kopercie nie został podpisany przez Wykonawcę ani przez inną osobę upoważnioną, zatem oferta nie została złożona.

Ponadto w formularzu ofertowym – pozycja czas reakcji, Wykonawca wskazał wartość 0,05 h. Zapisy SIWZ – Rozdział V kryteria oceny ofert - jednoznacznie wskazywały jakie wartości będą podlegać ocenie - cyt. „Za czas reakcji uważany będzie okres od zgłoszenia potrzeby przystąpienia do wykonywania usługi do rzeczywistego podjęcia akcji w terenie, na wyznaczonym odcinku drogi. Wykonawca w ofercie dla kryterium czas reakcji  winien wskazań jedną z trzech powyższych opcji tj. 0,5 h, 1 h. 1,5 h lub 2 h. Oferta zawierająca inny wariant czasu reakcji  zostanie odrzucona.”

W formularzu ofertowym za zwalczanie śliskości drogi Górka - Dwór wykonawca wpisał wartość cyfrową 18,5, natomiast słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych, w związku z powyższym nie ma możliwości jednoznacznego określenia  ceny usługi za ten odcinek drogi.

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP -  oferta jest niezgodna z ustawą PZP, a jej treść nie odpowiada treści SIWZ

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Cześć I  Zimowe  utrzymanie  dróg  I, II, III kolejności południowo-wschodnia części gminy : odpłużanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji

Czas reakcji

1

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

11 242,80

 

60,00pkt.

0,5 h

 

40,00pkt

RAZEM:     100,00pkt.

Cześć II  Zimowe  utrzymanie  dróg I, II, III kolejności  północno – zachodnia części gminy : odpłużanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. Akcji

Czas reakcji

1

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

12 274,56

 

52,47pkt.

0,5 h

 

40,0pkt

RAZEM :  92,47 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe „EDER” Wąs Wiesław

32-822 Strzelce Wielkie 55A

10 735,85

 

60,00pkt

0,5h

 

40,00pkt

RAZEM:  100,00pkt.

Z  Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 20.12.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się ze Skarbnikiem Gminy  P. Marią Kania .

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.                                                

UG Szczurowa