2019-11-26
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu AGD realizowanego przez Gminę

I.          Podmiot Zamawiający:

Gmina Szczurowa
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa Tel. 14 6714455

Strona internetowa, na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.szczurowa.pl

Adres poczty e-mail: zamowienia@szczurowa.pl

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu AGD do Gminy Szczurowa w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu AGD wskazany został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III.  Termin wykonania zamówienia.

1.  Termin wykonania zamówienia: do  10  dni od daty  podpisania umowy
2. Termin płatności: do  30 dni od daty otrzymania faktury.
3. Wypłata nastąpi na podstawie faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie – cena 100%.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację w portalu www.szczurowa.pl
3. Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie bez podania przyczyny.

V.  Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia.
5. Kontakt Wykonawcy i Zamawiającego może odbywać się za pomocą: mail sgiza@szczurowa.pl; lub pisemnie na dziennik podawczy UG. 
6.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania jest P. Stanisława Giza (sgiza@szczurowa.pl.; tel. 14 632 09 37)
7. Ofertę należy przesłać na adres email Zamawiającego: sgiza@szczurowa.p lub pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2019 r. do godz. 12,00 wg następujących zasad:

a) ofertę zaleca się złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego postępowania,
b) do oferty należy dołączyć wypełniony – wyceniony formularz, załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Wycenić należy każdą pozycję. Ogólna wartość zawarta w załaczniku powinna odpowiadać cenie ofertowej zawartej w formularzu ofertowym.
c) zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty lub dokonać w niej oczywistych korekt pisarskich i rachunkowych. Przy ewentualnych korektach rachunkowych za właściwe zostaną uznane ceny jednostkowe.

8.   Załączniki do zaproszenia:
a) Przedmiot zamówienia – wycena
b) Formularz ofertowy
c) Istotne postanowienia umowy

Dokumenty do pobrania

UG Szczurowa