2019-11-12
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Udzielenie kredytu długoterminowego

WYNIKI POTĘPOWANIA

ZP-271.32.2019                                                                        Szczurowa – 12.11.2019

Dot. postępowania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Małopolski
Ul. Promienistych 1
31-481 Kraków

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie  odrzucono żadnej  oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  / ilość punktów

1

Krakowski Bank Spółdzielczy
32-150 Kraków
Rynek Kleparski 8

654 690,08 zł

65,06 pkt

2

Powszechna kasa Oszczędności
Bank Polski SA
Regionalne Centrum Korporacyjne
Aleja Pokoju 5
32-548 Kraków

487 677,29 zł 

87,33 pkt

3         

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Małopolski
Ul. Promienistych 1
31-481 Kraków

425 882,60 zł

100 pkt

Z  Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 19.11.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się ze Skarbnikiem Gminy  P. Marią Czesak. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

z  poważaniem 

 

UG Szczurowa