2019-11-05
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie nr 618356-N-2019 - Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach

Wójt Gminy Szczurowa: Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
PROW na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2 , 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.szczurowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szczurowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres zamawiającego; Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska2, 32-820 Szczurowa, sekretariat - dziennik podawczy
Adres:
Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach
Numer referencyjny: UG.I.271.33.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącego budynku domu ludowego oraz remont pomieszczeń. W Ramach zamówienia wykonawca pozyska pozwolenie na użytkowanie. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45262310-7

45262522-6

45261200-6

45421000-4

45332000-3

45333000-0

45317300-5

45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  9   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa niniejszym punkcie składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wycenione tabele elementów scalonych, b) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
przewidziano w rozdziale VII SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dokumenty do pobrania


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

ZP -271.33.2019                                                                              Szczurowa – 06.11.2019

Dot. postępowania pn.:  Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie

Proszę o informacje czy zakład zatrudniający osadzonych z zakładu karnego spełnia wymagania klauzuli: "O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych"?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie definiuje teg zagadnienia ponieważ nie postawił takiego uwarunkowania w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Ogłoszenie w BZP nr 540248434-N-2019 z dnia 19-11-2019 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618356-N-2019
Data: 05/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2, 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-20, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-28, godzina: 09:00


MODYFIKACJA nr 1

ZP -271.33.2019                                                       Szczurowa – 19.11.2019

Dot. postępowania pn.:  Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dot. treści SIWZ. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w załącznikach do SIWZ, a w konsekwencji zmian w przygotowywanych przez Wykonawców ofertach wydłużony zostaje termin dla składania i otwarcia ofert.

Modyfikacji ulegają zapisy SIWZ – rozdz. IV pkt. 12 i 13 w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

W SIWZ jest:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: Rozbudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Niedzieliskach

nie otwierać przed dniem 20.11.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

3.Termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2019r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 20.11.2019r. o godz. 9:15.

W SIWZ winno być:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: Rozbudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Niedzieliskach

nie otwierać przed dniem 28.11.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

2.Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2019r. o godz. 09:00.

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 28.11.2019r. o godz. 9:15.

Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.


Ogłoszenie w BZP nr 540256893-N-2019 z dnia 27-11-2019 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618356-N-2019
Data: 05/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2, 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-28, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 09:00,


MODYFIKACJA nr 2

ZP -271.33.2019                                                       Szczurowa – 27.11.2019

Dot. postępowania pn.:  Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dot. treści SIWZ. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w załącznikach do SIWZ, a w konsekwencji zmian w przygotowywanych przez Wykonawców ofertach wydłużony zostaje termin dla składania i otwarcia ofert.

Modyfikacji ulegają zapisy SIWZ – rozdz. IV pkt. 12 i 13 w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

W SIWZ jest:

12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: Rozbudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Niedzieliskach nie otwierać przed dniem 28.11.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie
2.Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2019r. o godz. 09:00.
3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 28.11.2019r. o godz. 9:15.

W SIWZ winno być:

12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: Rozbudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Niedzieliskach

nie otwierać przed dniem 19.12.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie
2.Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2019r. o godz. 09:00.
3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 19.12.2019r. o godz. 9:15.

Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.


MODYFIKACJA nr 3

ZP -271.33.2019                                                       Szczurowa – 18.12.2019

Dot. postępowania pn.:  Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu modyfikacji ulegają zapisy SIWZ – rozdz. IV pkt. 12 i 13 w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

W SIWZ jest:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: Rozbudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Niedzieliskach

nie otwierać przed dniem 19.12.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

2.Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2019r. o godz. 09:00.

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 19.12.2019r. o godz. 9:15.

W SIWZ winno być:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: Rozbudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Niedzieliskach

nie otwierać przed dniem 09.01.2020r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

2.Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2020r. o godz. 09:00.

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 09.01.2020r. o godz. 9:15.

Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.


Ogłoszenie nr 540276753-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618356-N-2019
Data: 05/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2, 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 09:00


Ogłoszenie nr 540002120-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618356-N-2019
Data: 05/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2, 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 12:00


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY – MODYFIKACJA nr 4

ZP -271.33.2019                                                                                                                Szczurowa – 07.01.2020 

Dot. postępowania pn.:  Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach. 

             Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie I 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiaru robót tj.

1.Projekt budowlany pkt. 9.6 przewiduje wykonanie elewacji styropianem gr. 10 cm z wyprawą tynkiem cienkowarstwowym z tynku silikatowego a poz. 115 przedmiaru robót przewiduje docieplenie styropianem  gr. 12 cm i wyprawą wykonanie z tynku silikonowego jaki faktycznie należy  zastosować materiał w ofercie zgodnie z projektem czy z przedmiarem robót. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych – styropian gr.12cm, ściany tynk silikonowy, cokół tynk mozaikowy  

2.            Poz. 34 przedmiaru robót budowlanych  wykonanie belek i podciągów brak dla nich zbrojenia przewiduje że Zamawiający miał na uwadze wykonanie nadproży 1 i 2 wraz ze słupami dlatego proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o zbrojenie dla nich. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Poza zakresem wykonywania – ścianę pomiędzy salą widowiskową a częścią rozbudowaną należy wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

3.            Obmiar jest zaniżonyN1-2,77+2,66+2,67+ N2 2,04 = 10,14*0,45*0,45=2,05 m3 słup S1 4,05*0,58*0,45x3 szt.=3,17 m3 łączna ilość to 5,22 m3 proszę skorygować obmiar.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Poza zakresem wykonywania – ścianę pomiędzy salą widowiskową a częścią rozbudowaną należy wykonać zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

4.            Brak w przedmiarze robót wykonania przesklepień P1, P2, P3 oraz nadproża stalowego do pom. nr 7 zbrojenie wraz ich obsadzeniem i wypełnieniem proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
 - wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

5.            Proszę o padanie wysokości nowych przewodów kominowych gdyż z załączonego projektu nie wynika jaką wysokość ma budynek jakie wysokości są poszczególnych przewodów kominowych gdyż został załączony projekt budowlany a nie wykonawczy do prowadzonego postepowania. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Zamawiający uszczegóławia SIWZ o rysunki budowlano-wykonawcze – kominy wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

6.            Poz. 66 przedmiaru robót budowlanych wykonanie obudowy ścian z płyt warstwowych pur gr. 10 cm jak należy rozumieć te pozycje czy Zamawiający ma na uwadze wykonanie pomieszczenia chłodni kompletnego z izolowaną posadzką i sufitem i typowymi drzwiami chłodniczymi?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
 - wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych – ściany i sufit z płyt warstwowych, drzwi chłodnicze

7.            Jeśli jest przewidywane odrębne pomieszczenie typu chłodnia to urządzenia chłodzące ( agregat) są na uwadze do montażu w tym postepowaniu jeśli tak to proszę o uzupełnienie SIWZ o specyfikacje tego urządzenia parametry wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót o montaż i dostawę urządzenia .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Chłodnię należy wyposażyć w kompletne urządzenie chłodnicze – wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

8.            Poz. 5 przedmiaru robót budowlanych przewiduje demontaż posadzek z deszczułek o pow. 124,10 m2 następnie poz. 70 i 71 przewiduje się wykonanie  nowe wylewki ale na części dobudowanej czy na istniejącej posadzce Zamawiający przewiduje położenie parkietu poz. 73 i płytek poz. 77 przedmiaru robót budowlanych  jaki jest stan istniejących wylewek czy one pozwalają na ich bezpośrednie wykończenie w/w elementami jeśli nie to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o demontaż starych wylewek, wywóz i utylizacje gruzu,  wykonanie nowych wylewek zbrojonych z izolacją tym bardziej że w opisie projektu budowlanego z roku 2017 pkt. 3.2 jest zamieszczona informacja iż ma być wykonana izolacja przeciwwilgociowa pod posadzkami w części zaplecza kuchennego i sanitarno- szatniowego 2x folia PE oraz wykonanie izolacji termicznej pod posadzką parteru gr. 5 cm czyli z opisu wynika ze projekt przewiduje wykonanie nowych posadzek na pow. parteru oraz w posadzce jest przewidziane rozprowadzenie instalacji c.o.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

9.            Czy załączony projekt budowlany z roku 2017 został zamieszczony kompletny do postepowania gdyż nie ma żadnych przekrojów ma się wrażenie że zostały zamieszczone strony wybiórcze a nie kompletne opracowanie jeśli tak to proszę o uzupełnienie.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Zamawiający uszczegóławia SIWZ o rysunki budowlano-wykonawcze

10.          Przewiduje się rozebranie drewnianej sceny  w miejsce której należy uzupełnić płytę żelbetową gr. 12 cm izolacje 2 x z foli PE , legary 12x12 w rozstawie osiowym  co 50 cm , przestrzenia wypełnioną styropianem twardym oraz wykonanie ślepej podłogi gr. 32 mm  proszę o wskazanie pozycji przedmiaru robót która zawiera ten zakres robót  jeśli nie został przewidziany to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

11.          Proszę o  załączenie  zestawienia stolarki dla poz. 104, 105,106,107, 109,110, 111 przedmiaru robót budowlanych  oraz czy kompleta stolarka została przewidziana  do montażu w zakresie objętym projektem i prowadzonym postepowaniem.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Zamawiający uszczegóławia SIWZ o rysunki budowlano-wykonawcze w tym zestawienie stolarki

12.          Czy podana ilość podokienników wewnętrznych jest wystarczająca do zakresu robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

13.          Czy dla okna podawczego jakiś parapet wykończenie zostało przewidziane w przedmiarze robót jeśli nie to proszę o uzupełnienie. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych – drzwi z oknem podawczym wyposażyć w parapet systemowy

14.          Brak rusztu do montażu podbitki dachowej proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

15.          Przy elewacji brak jest w przedmiarach robót zabezpieczenia stolarki folią oraz brak jest wykonania obróbek szpalet przy oknach proszę o uzupełnienie przedmiaru robót wraz z montażem kątownika aluminiowego przy oknach.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych – zabezpieczenie stolarki należy uwzględnić w pozycji na wykonanie elewacji

16.          Brak jest parapetów zewnętrznych proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

17.          Projekt przewiduje montaż barierek ze stali nierdzewnej przy pochylni dla niepełnosprawnych oraz na klatce schodowej zewnętrznej  z obmiaru poz. 141 przedmiaru robót budowlanych wynika że nowe barierki są przewidziane tylko dla podjazdu a dla klatki schodowej  nie zostały przewidziane proszę o uzupełnienie przedmiaru robot .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

18.          Proszę o uzupełnienie specyfikacji dla wyposażenia poz. od 153 do 160 z podaniem wymiarów ( najlepiej rysunki dla mebli gastronomicznych ) a dla wyposażenia wszystkie parametry.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- parametry:

Lp.

Nazwa

Wymiary [mm] szer/gł/wys
(+), (-) – 2%

Moc

[kW]

Zasilanie

1

Piec konwekcyjno parowy 5xGN 1/1 manualny

750/773/772

7,1

Elektr. 400V

2

Podstawa pod piec z prowadnicami

740/550/677

 

 

3

Taboret gazowy

580/580/380

9

Gaz

4

Zmywarka gastronomiczna z dozownikami płynów

600/600/820

6,6

Elektr. 400V

5

Podstawa pod zmywarkę

600/540/400

 

 

6

Stół centralny z półką

600/3600/850 600/2400/850 500/600/850

 

 

7

Regał z pułkami

900/450/2000

 

 

 

19.          Jest wykonanie nowych przewodów kominowych ale nie został przewidziany montaż kratek wentylacyjnych proszę o uzupełnienie przedmiaru robot zarówno o kratki wentylacyjne wewnątrz pomieszczeń oraz na kominach.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

20.          Czy w zakresie postepowania zgodnie z załączona informacją pkt.4 projekt budowlany rok 2017  będzie konieczność wyposażyć budynek w elementy ułatwiające funkcjonalność budynku dla osób niepełnosprawnych jeśli tak to jakie wraz ze specyfikacją oraz uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

Uchwyty dla niepełnosprawnych - Umywalkowy składany dł. 60 cm – 1 szt. , stały dł. 60 cm – 1 szt., przy muszli ustępowej – składany dł. 60 cm – 1 szt. , stały prosty dł. 30 cm – 1 szt.

21.          Wyposażenie z urządzenia gaśnicze hydrant wewnętrzny przy sali widowiskowej  oraz gaśnice 2 szt. nie zostały ujęte w przedmiarze robót proszę o ich uzupełnienie z podaniem informacji odnośnie gaśnic .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:


- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

22.          W opisie projektu instalacje sanitarne została zamieszczona informacja iż przyłącz sieci wodociągowej jest  do przebudowy ze względu na nieszczelności przez wzrost zużycia mediów w zakresie postępowania ten zakres nie został ujęty w przedmiarze robót jeśli ma być wykonany to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- poza zakresem przedmiotowego postępowania przetargowego

23.          Czy w zakresie niniejszego postepowania jest przewidziany montaż opomiarowania instalacji wodociągowej jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

24.          Izolacja instalacji wody jest niezgodna z ilością instalacji proszę o uzupełnienie brakujących ilości.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

25.          Pod przyborami należy zainstalować armaturę odcinającą – zawory brak w przedmiarze robót instalacyjnym proszę o uzupełnienie .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

26.          Brak zaworów na całej instalacji wodociągowej w przedmiarze robot proszę uzupełnić o wszystkie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji zawory.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
 - wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

27.          Czy przyłącz instalacji kanalizacyjnej jest wykonany jeśli należy go wykonać to proszę o uzupełnienie  przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- poza zakresem przedmiotowego postępowania przetargowego

28.          Instalacja c.o. poz. 73 przedmiaru robót instalacyjnych jest podany opis kotła o mocy 47,7 kW a projekt przewiduje kocioł dwufunkcyjny o mocy 22 KW gdzie moc maksymalna przy ogrzewaniu c.w.u 30 kW jak należy to rozumieć i jaki prawidłowy kocioł należy przyjąć o jakiej mocy KW.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych - Należy zastosować piec gazowy jednofunkcyjny mocy max grzewczej 24 kW oraz mocy maksymalnej przy podgrzewaniu c.w.u. 30 kW

29.          Rury instalacji c.o. projekt przewiduje prowadzenie w posadzce w rurach osłonowych karbowanych brak tych rur osłonowych proszę o uzupełnieni.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

30.          Brak próby szczelności  instalacji c.o. proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

31.          Poz. 67 przedmiaru robot instalacje jaki powinien być grzejnik 22 jak w projekcie czy 21 jak w przedmiarze ?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- należy zastosować grzejnik 22 jak w projekcie

32.          Zgodnie z załączonym schematem kotłowni został w przedmiarze robót ujęty niekompletny zestaw wyposażenia kotłowni brakuje zaworów odcinających oznaczonych nr 8 – 9 szt., pompa obiegowa c.o. nr 4 – 1 szt.,  naczynie przeponowe na obiegu c.w.u. nr 6 – 1 szt. , naczynie przeponowe na obiegu c.o.nr 7- 1 szt. ,  zawór mieszający trójdrogowy nr 9  – 1 szt. , zawór bezpieczeństwa nr 10 – 2 szt. , klapa zwrotna nr 11 – 1 szt. proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące elementy.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

33.          Instalacja gazowa brak tulej ochronnych przy przejściach przez sciany proszę o uzupełnienie przedmiaru robót 2 szt.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

34.          Instalacja gazowa brak wykonania robót malarskich rur stalowych proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

35.          Poz. 91 przedmiar instalacji sanitarnej podłączenie kotła i kuchenki brak podłączenia taboretu gazowego proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

36.          Poz. 88 przedmiar instalacji sanitarnych montaż zaworu kulowego DN 20 powinno być 3 szt. ( kocioł, kuchenka , taboret) a  nie 2 szt. proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
 - wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych

37.          Jak widać na rysunkach projektowych do nowych przewodów kominowych są doprowadzone przewody wentylacyjne  z pom. nr 12, 9, 4,3,2,5 brak ich wykonania oraz zabudowy w przedmiarach robót proszę o uzupełnienie .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

38.          Brak wentylacji mechanicznej – 6 szt. wentylatorów proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

39.          Czy przy natrysku jest przewidywany wentylator jeśli tak to proszę również go uzupełnić wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wentylator nie jest przewidziany

40.          Czy w pomieszczeniach mokrych nie powinno się zastosować przy natrysku ściany i posadzki w WC oraz  kuchni  hydro izolacje proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

41.          Poz. 7.2 instalacja elektryczna  tablica rozdzielcza PV przedmiar przewiduje montaż 1 szt. a opis projektu że przy każdym zestawie należy przewidzieć rozdzielnicę PV czyli 4 szt. proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z zamiennym przedmiarem elektrycznym 2a – uwzględniono 2szt rozdzielnic PV – każda zasila po dwa zestawy

42.          Przedmiar robót nie uwzględnia dla fotowoltaniki montażu rozdzielnicy głównej  RGPV proszę o jej uzupełnienie.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z zamiennym przedmiarem elektrycznym 2a

43.          Czy oświetlenie  sceniczne którego w projekcie opisano jako nie objęte niniejszym opracowanie jest w zakresie prowadzonego postepowania jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót wraz ze specyfikacją oświetlenia jakie należy zastosować.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- oświetlenie sceniczne nie jest objęte dostawą w zakresie prowadzonego postępowania

Pytanie II

poniżej przesyłam pytania dot. przetargu: "Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach" nr sprawy UG.I.271.33.2019:

1. W załączonych przedmiarach dot. branży elektrycznej znajdują się dwa pliki: instalacje elektryczne wg projektu z 2011 i instalacje elektryczne wg projektu z 2018 r. prosimy o pilne wyjaśnienie, wg którego kosztorysu należy wycenić przedmiot zamówienia (rozliczenie wg SIWZ kosztorysowe).

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- należy wycenić dwa przedmiary z załącznika 6.3 – ponadto przedmiar 2 został zastąpiony przedmiarem 2a

Pytanie III

W związku z planowanym udziałem naszego przedsiębiorstwa w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach” po zapoznaniu się z SIWZ (wraz z załącznikami), zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia i odpowiedzi na poniższe pytania wynikające z rozbieżności w przedstawionym opisie przedmiotu zamówienia:

ROBOTY BUDOWLANE

1. Zgodnie z opisem do projektu należy wykonać na ścianach tynk kat IV F filcowane w załączonych przedmiarach w pozycji 65 kosztorysu inwestorskiego  jest uwzględniony tynk kat.III proszę o poprawienie podstaw wyceny i opisu robót.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

2. Proszę o rozbicie pozycji 115 przedmiaru inwestorskiego osobno na wykonanie tynku silikonowego oraz osobno na wykonanie cokołu z tynku mozaikowego –(różne ceny materiału).

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Powierzchnia tynku mozaikowego stanowi 20,4 m2 a powierzchnia tynku silikonowego 267,29 m2 – wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

3.Brak w załączonych przedmiarach przesklepienia otworu nowowykutego z 3U 140 skręcanych śrubami M12mm zgodnie z opisem do projektu – proszę o dodanie pozycji przedmiarowej z podaniem podstaw wyceny i ilością przedmiarową.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

4.Brak w załączonych przedmiarach przesklepień otworów P-1 ;P-2; P- 3 w.g opisu projektu konstrukcyjnego – proszę o dodanie pozycji przedmiarowej z podaniem ilości i podstaw wyceny.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

5.Brak w załączonych przedmiarach nadproży stalowych w ścianie zewnetrznej oraz ścianie środkowej pomiędzy kuchnią a sala widowiskową zgodnie z opisem do projektu– proszę o dodanie pozycji przedmiarowej z podaniem ilości i podstaw wyceny.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

6.Brak w załączonych przedmiarach wykonania nadproży żelbetowych  N-1 N-2 ( pomiędzy sala widowiskową a częścią rozbudowana )zgodnie z opisem do projektu - proszę o dodanie pozycji przedmiarowych na wykonanie nadproży żelbetowych w tym wykonania zbrojenia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Poza zakresem wykonywania – ścianę pomiędzy salą widowiskową a częścią rozbudowaną należy wykonać (wycenić) zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych 

7.Brak w przedmiarach wykonania słupów S1  pomiędzy salą widowiskową a częścią rozbudowaną zgodnie z opisem do projektu - proszę o dodanie pozycji przedmiarowych na wykonanie słupów S1 żelbetowych w tym wykonania zbrojenia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Poza zakresem wykonywania – ścianę pomiędzy salą widowiskową a częścią rozbudowaną należy wykonać (wycenić) zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych  

8.Brak w załączonych przedmiarach  wykonania stopy fundamentowej  pod słupy S1 zgodnie z opisem do projektu zgodnie z opisem do projektu- proszę o dodanie pozycji przedmiarowych na wykonanie stóp żelbetowych  w tym wykonania zbrojenia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Poza zakresem wykonywania – ścianę pomiędzy salą widowiskową a częścią rozbudowaną należy wykonać (wycenić) zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych 

9.Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej  w części istniejącej budynku – zestawienie niezbędne do prawidłowej wyceny.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Zamawiający uszczegóławia SIWZ o rysunki budowlano-wykonawcze w tym zestawienie stolarki.

10.Brak uzupełnień tynków wewnętrznych  w istniejącym budynku zgodnie z opisem do projektu – proszę o podanie ilości przedmiarowych i podstaw wyceny.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

11.Brak uzupełnień tynków zewnętrznych elewacji-proszę o dodanie pozycji przedmiarowej z podaniem ilości i podstaw wyceny

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych – elewacja styropianowa

12.Brak w załączonych przedmiarach wymurowania nowych kominów 6szt zgodnia z opisem do projektu oraz rys. A-2 – proszę o dodanie pozycji przedmiarowej i podstaw wyceny z podaniem ilości przedmiarowej.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

Roboty elektryczne

1.Czy  do oferty należy wycenić oba  przedmiary z załącznika 6.3

a.DL Nedzieliska_przebudowa, rozbudowa instal.elektry - przedmiar 2

b.DL Niedzieliska_rozbudowa instal.elektry - przedmiar 1

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- Należy wycenić dwa przedmiary z załącznika 6.3 – ponadto przedmiar 2 został zastąpiony przedmiarem 2a

W celu przeprowadzenia rzetelnej wyceny , prosimy o przesunięcie terminu przetargu na 26.11.2019 ze względu  ilość pytań oraz ilość świąt terminie przeprowadzanego przetargu.

Pytanie IV

W związku z planowanym udziałem naszej firmy w wyżej wymienionym przetargu zwracamy sie z z prośbą o wyjaśnienia :

1) Prosze o informacje czego dotyczy poz 34 przedmiaru budowlanego czy chodzi tu o wykonanie nadproży N1 N2 jeśli tak prosze o uzupełnienie przemiaru o przygotowanie i montaż zbrojenia tych nadproży

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
– wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

2) W przedmiarze budowlanym brak  pozycji dla wykonania słupów S1 wraz z ich zbrojeniem prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Poza zakresem wykonywania – ścianę pomiędzy salą widowiskową a częścią rozbudowaną należy wykonać (wycenić) z nowym przedmiarem robót budowlanych

3) W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczących wykonania przesklepień P1, P2, P3 , Nadproży stalowych w ścianie 40 cm , oraz nadproży pomiędzy pomieszczeniem nr 1 a pomieszczeniami numer 5 i 6

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

4) Prosimy o określenie szczegółowych parametrów dla dostaw wyposażenie :

- Piec konwekcyjno parowy, połączenie złączem elastycznym, wolnostojący

- Taboret gazowy

- Montaż zmywarki gastronomicznej z dozownikami płynów moc 6,6 kW

- Stół centralny z półką ze stali nierdzewnej

- Regał z półkami ze stali nierdzewnej wys. 2,0 m

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Parametry:

Lp.

Nazwa

Wymiary [mm] szer/gł/wys

(+), (-) – 2%

Moc

[kW]

Zasilanie

1

Piec konwekcyjno parowy 5xGN 1/1 manualny

750/773/772

7,1

Elektr. 400V

2

Podstawa pod piec z prowadnicami

740/550/677

 

 

3

Taboret gazowy

580/580/380

9

Gaz

4

Zmywarka gastronomiczna z dozownikami płynów

600/600/820

6,6

Elektr. 400V

5

Podstawa pod zmywarkę

600/540/400

 

 

6

Stół centralny z półką

600/3600/850 600/2400/850 500/600/850

 

 

7

Regał z pułkami

900/450/2000

 

 


5) Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Parapety wewnętrzne należy wykonać z PCV

6) Prosimy o określenie parametrów dla projektowanego uzupełnienia parkietu (rodzaj klepki grubość )

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
 - Parkiet dębowy o wymiarach klepki: 48x6x2 cm

7) W przedmiarze według  poz 73 należy wykonać nowy parkiet w ilość 250,9 m2 w rozbiórkach przewidziano poz 4 rozebranie sceny 40,4 m2 oraz poz 5 rozebranie posadzek z eszczułek 124,1 m2  co daje 250,9-40,4-124,1 = 86 m2  - prosimy o informacje w których pomieszczeniach przewidziano wykonanie parkietu oraz uzupełnienie przedmiaru o rozbiórki istniejących posadzek w tych pomieszczeniach

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

Pytanie V

poniżej przesyłam kolejne pytania dot. Przetargu:  UG.I.271.33.2019 

1.W udostępnionej dokumentacji projektowej udostępnione zostały dwa opisy „PROJEKT ARCHITEKTONICZNY – niedzieliska 06.08.2018” oraz „Opis budowlany z datą XII 2011, Brzesko”. Opisy te nie są spójne ze sobą, zawierają wiele rozbieżności np.:

STOLARKA

Opis z 2018 r.:

– okienna: z profila 5-cio komorowego PVC w kolorze białym, podwójnie szklona – drzwiowa: zewnętrzna aluminiowa z profila ciepłego, szklone szkłem podwójnym,    w kolorze szaro granatowym RAL 7031; wewnętrzna drewniana typu płytowego 

Opis z 2011 r.:

- Projektowana  stolarka  drzwiowa  zewnętrzna  - wejście dla osoby na wózku z pochylni – stalowe profilowe, w kolorze białym, jednoskrzydłowe, dzielone w połowie – część dolna pełna, górna przeszklona, szyba P4. Wyposażyć w samozamykacze, wkładki atestowane i bolec antywyważeniowy. Wsp. Przenikania ciepła 1,8. Projektowana stolarka okienna – PCV kolor biały, pięciokomorowy profil, wzmocnienie stalą ocynkowaną, szklenie szybą zespoloną P4 o wsp. Przenikania ciepła 1,0. (dla całego okna 1,3) , izolacyjność akustyczna 33 dB, zaczep antywyważeniowy, standard antywłamaniowy WK1. Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:


- Stolarkę okienną, drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną wycenić zgodnie z uszczegółowionym projektem budowlano-wykonawczym (zestawienie stolarki), oraz nowym przedmiarem robót budowlanych
  

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opis z 2018 r.:

- Barierki na klatce schodowej i przy pochylni: z profila rurowego Ø50 mm ze stali nierdzewnej. 

- schody … zewnętrzne oraz pochylnia: żelbetowe, wyłożone płytkami gresowymi, mrozoodpornymi, antypoślizgowymi, o współczynniku szorstkości R13 i klasie ścieralności PEI 5.

  Opis z 2011 r.:

- Balustrady zewnętrzne występują przy pochylni dla niepełnosprawnych (pochwyty na  wysokości 75 i 90 cm) wykonać jako obustronne z rur stalowych malowanych proszkowo w kolorze ciemnoszarym. 

- Nawierzchnia pochylni z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze czerwonym.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

TYNKI ZEWNĘTRZNE

Opis z 2018 r.:  

Tynki zewnętrzne: projektuje się uzupełnienie ocieplenia ścian budynku i wykonanie na całości tynku silikonowego, cienkowarstwowego w kolorze jasnopopielatym RAL 7035. 

Opis z 2011 r.:  

Cienkowarstwowe – silikatowe , przeznaczone do wykonywania w systemach BSO,  gr min. 1,5mm., struktura baranek, kolor popielaty.  Strefa cokołu – pokryta tynkiem żywicznym (mozaikowym) w kolorze ciemnopopielatym z ciemnymi ziarnami.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
  - wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych – ściany tynk silikonowy, cokół tynk mozaikowy

2. Fakt umieszczenia dwóch niespójnych opisów powoduje, że nie ma możliwości zweryfikowania udostępnionych przedmiarów. Prosimy zatem o rozważenie sprawy i zamieszczenie jednej właściwej dokumentacji projektowej, którą należy posłużyć się przy wycenie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Dokumentację należy czytać łącznie. Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych i sanitarnych

3. Prosimy u uzupełnienie przedmiaru o: zgodnie z opisem 2011 piktogramy kierunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zgodnie z opisem z 2018 r. o gaśnice i hydrant wewnętrzny („W budynku w ciągu komunikacyjnym nr 1 (na ścianie od Sali widowiskowej nr 13)  zaprojektowano hydrant wewnętrzny Ø25 z wężem półsztywnym, od którego odległość z najbardziej oddalonych części obiektu nie przekracza 30 m. Ponadto przewiduje się, że budynek wyposażony będzie 2 gaśnice proszkowe, z których jedna znajdować się będzie w ciągu komunikacyjnym (obok szatni), a druga w Sali widowiskowej”).

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót sanitarnych i budowlanych

4. W dokumentacji z 2018 r wskazano do wykonanie szereg przesklepień z belek dwuteowych. W przedmiarze nie wskazano tego typu prac. Prosimy zatem o uzupełnienie brakujących pozycji.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:


 - Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

5. W dokumentacji z 2018 r. na rysunkach wskazano do wykonania „nowe kominy”, dodatkowe zamurowania i wyburzenia. Prosimy zatem o uzupełnienie brakujących w przedmiarze pozycji. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
 - Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

6. W opisach dot. Zagospodarowania tereny wskazane jest, że miejsca parkingowe i dojścia do budynku będą w zakresie innego postępowania przetargowego, na rysunku wskazano natomiast te elementy jako „projektowane”. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy wchodzą one w zakres przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Miejsca parkingowe i dojścia do budynku (zagospodarowanie) – poza zakresem przedmiotowego postępowania przetargowego

6. Dodatkowo w SIWZ wskazano kosztorysowy charakter rozliczenia, w jaki sposób zweryfikowana zostanie poprawność kalkulacji skoro wymagane jest dostarczenie wyłącznie Tabel elementów scalonych?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Formę i treść załączników do oferty oraz korekty kosztorysów szczegółowo opisani w rodz. IV i VIII SIWZ.

7. W opisie dla zagospodarowania terenu wskazano, iż należy przenieść kolidujący słup sieci energetycznej. Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie wskazanego słupa jest poza zakresem niniejszego postępowania. W przedmiarach nie uwzględniono tego typu prac.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- poza zakresem prowadzonego postępowania przetargowego, kolidujący słup został już przeniesiony

8. Prosimy o uzupełnienie minimalnych wymaganych parametrów dla wymaganych elementów wyposażenia typu: piec konwekcyjno parowy, taboret gazowy, zlew (basen) ze stali nierdzewnej,  zmywarka gastronomiczna z dozownikami płynów moc 6,6 kW, stół centralny z półką ze stali nierdzewnej,  regał z półkami ze stali nierdzewnej.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- Parametry


Pytanie VI

W związku z zamierzonym złożeniem oferty na powyższy przetarg zwracam się z prośbą o następujące wyjaśnienia:

1. Doprecyzowanie oraz podanie dokładnych danych technicznych , które spowodują możliwość  prawidłowej wyceny następujących urządzeń:

- Uchwyty dla niepełnosprawnych prostych ze stali nierdzewnej ile umywalkowych i rodzaj (składane stałe długość), ile przy muszli ustępowej i rodzaj (składane stałe długość)

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wykonać zgodnie z projektem tj. umywalkowy składany dł. 60 cm – 1 szt. , stały dł. 60 cm – 1 szt., przy muszli ustępowej – składany dł. 60 cm – 1 szt. , stały prosty dł. 30 cm – 1 szt.

- Piec konwekcyjno parowy wymiary dane techniczne, brak jest w przedmiarze podejść wody i kanalizacji dla tego pieca

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Podejścia uwzględniono w nowym przedmiarze robót sanitarnych, dane techniczne w tabeli poniżej

- Taboret gazowy wymiary dane techniczne

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- dane techniczne w tabeli poniżej

- Zlewozmywak 2- komorowy z blachy nierdzewnej czy ma być gastronomiczny, czy na szafce, czy szafka też w dostawie wymiary dane techniczne

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- dane techniczne w tabeli poniżej

- Bateria zmywakowa i do basenu ścienne czy stojące czy ewentualnie typowe gastronomiczne ze spryskiwaczem jaki typ

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- dane techniczne w tabeli poniżej

- Zlew (basen) ze stali nierdzewnej wymiary dane techniczne

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- dane techniczne w tabeli poniżej
- Zmywarka gastronomiczna z dozownikami płynów moc 6,6 kW wymiary dane techniczne, brak jest w przedmiarze podejść wody i kanalizacji dla tej zmywarki

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Podejścia uwzględniono w nowym przedmiarze robót sanitarnych, dane techniczne w tabeli poniżej

- Stół centralny z półka ze stali nierdzewnej jest m2 3,90 jakie wymiary dane techniczne

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- dane techniczne w tabeli poniżej
- Regał z półkami ze stali nierdzewnej wys. 2,0 m jakie pozostałe wymiary dane techniczne

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- dane techniczne w tabeli poniżej

Tabela z parametrami

Lp.

Nazwa

Wymiary [mm] szer/gł/wys
(+), (-) – 2%

Moc

[kW]

Zasilanie

1

Piec konwekcyjno parowy 5xGN 1/1 manualny

750/773/772

7,1

Elektr. 400V

2

Podstawa pod piec z prowadnicami

740/550/677

 

 

3

Taboret gazowy

580/580/380

9

Gaz

4

Zmywarka gastronomiczna z dozownikami płynów

600/600/820

6,6

Elektr. 400V

5

Podstawa pod zmywarkę

600/540/400

 

 

6

Stół centralny z półką

600/3600/850 600/2400/850 500/600/850

 

 

7

Regał z półkami

900/450/2000

 

 

8

Zlewozmywak 2 komorowy gastronomiczny ze stali nierdzewnej

1200/600/850

 

 

9

Bateria gastronomiczna typowa ze spryskiwaczem

 

 

 

10

Zlew (basen) ze stali nierdzewnej

800/600/850

 

 2. W pozycji nr 17 przedmiaru sanitarnego jest: Stelaż do WC, przycisk (płyta czołowa), wsporniki ścienne, zestaw montażowy 4 szt. natomiast w przedmiarze budowlanym pozycja nr 142 jest: Ustęp z płuczka, typu "kompakt" 3szt. Prosimy wskazać co jest prawidłowe

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Należy wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych, mają być miski typu kompakt

Pytanie VII

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień na zapytania powstałe w wyniku analizy dokumentacji przetargowej dla zadania pn."Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach" :

1. Proszę o podanie minimalnych parametrów oczekiwanych dla pieca konwekcyjno parowego (poz.153 przedmiaru budowlanego) takich jak : moc urządzenia, rodzaj zasilania, sposób wytwarzania pary,  wymiary (dł x szer x wys),  waga i pojemność urządzenia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- dane techniczne w tabeli poniżej

2.Czy w celu odpowiedniego ulokowania pieca konwekcyjno parowego należy w cenie urządzenia przewidzieć systemową podstawę ?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- tak należy przewidzieć - dane techniczne w tabeli poniżej

3. Czy zlew (basen) ze stali nierdzewnej (poz.157 przedmiaru budowlanego ) ma być wyposażony w baterię ze spryskiwaczem ?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- tak ze spryskiwaczem

4.Proszę o podanie minimalnych parametrów oczekiwanych dla zlewu (basenu) ze stali nierdzewnej t.j. dł x szer x wys.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- dane techniczne w tabeli poniżej

5.Proszę o podanie minimalnych parametrów oczekiwanych dla taboretu gazowego (poz.154 przedmiaru budowlanego).

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- dane techniczne w tabeli poniżej

6.Proszę o podanie minimalnych parametrów oczekiwanych dla zmywarki gastronomicznej (poz.158 przedmiaru budowlanego)  takich jaki:  wymiary (dł x szer x wys), rodzaj zasilania,  waga i pojemność urządzenia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- dane techniczne w tabeli poniżej

7.Proszę o podanie minimalnych oczekiwanych parametrów dla stołu centralnego z półką t.j. dł x szer x wys  (poz.159 przedmiaru budowlanego).

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- dane techniczne w tabeli poniżej

8.Proszę o podanie minimalnych oczekiwanych parametrów dla regału z półkami t.j. dł x szer x wys  (poz.160 przedmiaru budowlanego).

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- dane techniczne w tabeli poniżej

Tabela z parametrami

Lp.

Nazwa

Wymiary [mm] szer/gł/wys
(+), (-) – 2%

Moc

[kW]

Zasilanie

1

Piec konwekcyjno parowy 5xGN 1/1 manualny

750/773/772

7,1

Elektr. 400V

2

Podstawa pod piec z prowadnicami

740/550/677

 

 

3

Taboret gazowy

580/580/380

9

Gaz

4

Zmywarka gastronomiczna z dozownikami płynów

600/600/820

6,6

Elektr. 400V

5

Podstawa pod zmywarkę

600/540/400

 

 

6

Stół centralny z półką

600/3600/850 600/2400/850 500/600/850

 

 

7

Regał z półkami

900/450/2000

 

 

8

Zlewozmywak 2 komorowy gastronomiczny ze stali nierdzewnej

1200/600/850

 

 

9

Bateria gastronomiczna typowa ze spryskiwaczem

 

 

 

10

Zlew (basen) ze stali nierdzewnej

800/600/850

 

 


9.Proszę o potwierdzenie czy okna PVC należy szklić szybami P4 i wykonać w standardzie WK1  zgodnie z pkt. 9.10.9 opis budowlany.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych i zestawieniem stolarki

10.Brak w przedmiarze drzwi chłodniczych do pom.nr 6 - proszę o modyfikację przedmiaru.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych i zestawieniem stolarki

11.Proszę o potwierdzenie że dach należy pokryć blachą trapezową ocynkowaną zgodnie z pkt.9.7 opisu budowlanego.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych – należy zastosować blachę trapezową powlekaną o wysokości profila do 3cm

12.Proszę o interpretację zapisu "system klucza serwisowego" zawartego w wytycznych dla drzwi aluminiowych w STWiOR , STB- 10 Stolarka okienna i drzwiowa.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Anuluje się zapis STWiOR dotyczący wymogu systemu klucza serwisowego

13.Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między grubościami styropianu elewacyjnego - przedmiar 12cm, opis budowlany 10cm.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

14.Jaką moc dla projektowanego kotła c.o należy przewidzieć w wycenie  47,7 kW (przedmiar branży sanitarnej) czy 22 kW zgodnie z opisem branży sanitarnej pkt.5.3.2.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Należy zastosować piec gazowy jednofunkcyjny mocy max grzewczej 24 kW oraz mocy maksymalnej przy podgrzewaniu c.w.u. 30 kW

15.Brak w przedmiarze branży elektrycznej falowników z licznikiem energii dla instalacji fotowoltaicznej, proszę o modyfikację przedmiaru.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Należy uwzględnić w poz. 7.3 przedmiaru instalacji elektrycznej – załączony przedmiar zamienny 2a

16.Czy do docieplenia ścian zewnętrznych należy przewidzieć styropian EPS 70-040 czy styropian grafitowy ?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Zgodnie ze STWIORB zastosować styropian EPS 70-040

Pytanie nr VIII

W związku z planowanym udziałem naszej firmy w postępowaniu przetargowym na wykonanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego inwestycji pod nazwą „ Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach” zwracamy się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień:

1. Czy wyposażenie nowo dobudowanej Sali w stoły i krzesła wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wyposażenie poza zakresem prowadzonego postępowania przetargowego

2. W opisie projektu architektonicznego widnieje zapis: dostępność komunikacyjna osób niepełnosprawnych, głuchych, niewidomych, słabo widzących, osób mających ograniczone możliwości poznawcze. Czy budynek ma być wyposażony w wszystkie udogodnienia dla ww. osób? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje z opracowaniem ww. wyposażenia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

3. Czy w zakres inwestycji wchodzą roboty zewnętrzne przy przebudowanym budynku, np. opaska wokół budynku, dojścia i podjazdy z kostki brukowej? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie przedmiarów.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
- Opaska, poza zakresem prowadzonego postępowania przetargowego
Podjazd z kostki brukowej przy rozbudowanej części budynku wycenić zgodnie z nowym przedmiarem robót budowlanych

4. W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosimy o podanie parametrów wyposażenia kuchni.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Parametry

Tabela z parametrami

Lp.

Nazwa

Wymiary [mm] szer/gł/wys
(+), (-) – 2%

Moc

[kW]

Zasilanie

1

Piec konwekcyjno parowy 5xGN 1/1 manualny

750/773/772

7,1

Elektr. 400V

2

Podstawa pod piec z prowadnicami

740/550/677

 

 

3

Taboret gazowy

580/580/380

9

Gaz

4

Zmywarka gastronomiczna z dozownikami płynów

600/600/820

6,6

Elektr. 400V

5

Podstawa pod zmywarkę

600/540/400

 

 

6

Stół centralny z półką

600/3600/850 600/2400/850 500/600/850

 

 

7

Regał z półkami

900/450/2000

 

 

8

Zlewozmywak 2 komorowy gastronomiczny ze stali nierdzewnej

1200/600/850

 

 

9

Bateria gastronomiczna typowa ze spryskiwaczem

 

 

 

10

Zlew (basen) ze stali nierdzewnej

800/600/850

 

 


Modyfikacji ulegają zapisy SIWZ – rozdz. IV pkt. 12 i 13 w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

W SIWZ jest:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: Rozbudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Niedzieliskach

nie otwierać przed dniem 09.01.2020r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

3.Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2020r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 09.01.2020r. o godz. 9:15.

W SIWZ winno być:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: Rozbudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Niedzieliskach

nie otwierać przed dniem 17.01.2020r. godz. 12:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

2.Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2020r. o godz. 12:00.

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 17.01.2020r. o godz. 12:15.

Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu rysunki korygujące, przedmiary oraz tabele elementów scalonych stanowiących podstawę wyceny wartości ofertowej. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przedmiary załączone do niniejszego pisma.

Załączone przedmiary oraz tabele stanowią odpowiednio zał.  nr 6 i 7 do SIWZ :

6.     Przedmiary robót

6.1       branża ogólnobudowlana

6.2         branża instalacyjna

6.3        branża elektryczna

7      Tabele elementów scalonych

7.1         branża ogólnobudowlana

7.2         branża instalacyjna

7.3         branża elektryczna

Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacja są integralną częścią postępowania.

 dokumnety do pobrania


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

ZP -271.33.2019                                                       Szczurowa – 09.01.2020

Dot. Postępowania pn.:  Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

prosimy o uzupełnienie ilości dla poz. 39 i 40 przedmiaru robót sanitarnych.

zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- w pozycji 39 oraz 40 należy przyjąć ilość - 1

Niniejsza odpowiedź jest  integralną częścią postępowania.


Ogłoszenie nr 540004351-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618356-N-2019
Data: 05/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2, 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 9
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 7


Modyfikacja nr 5

ZP -271.33.2019                                                       Szczurowa – 09.01.2020

Dot. Postępowania pn.:  Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że modyfikacji – skróceniu  ulega termin realizacji zamówienia. W dokumentacji postępowania określono termin 9 miesięcy od daty przekazania placu budowy, natomiast w po modyfikacji termin wynosi 7 miesięcy.

We wszystkich zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach  w zakresie terminu realizacji umowy w miejsce dotychczasowej wartości 9 – m-cy należy przyjąć 7 – m-cy. Wykonawca składając ofertę winien zawrzeć zmianę szczególnie w formularzu ofertowym. Oferta zawierająca dłuższy okres realizacji przedmiotu umowy niż 7 -mcy  zostanie odrzucona.

Modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

ZP -271.33.2019                                                                      Szczurowa – 10.01.2020

Dot. Postępowania pn.:  Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

  1. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów budowlanych o utylizację gruzu oraz o weryfikację poz. 22 (w szczególności ilości z rozbiórki sceny poz. 13).

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

– koszt utylizacji gruzu należy uwzględnić w pozycjach na wywiezienie gruzu (np. w kosztach pośrednich do kosztorysu).
W pozycji 22 i 23 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć ilość – 82,665 m3

  1. Prosimy w dalszym ciągu o uzupełnienie minimalnych parametrów dla agregatu chłodni poz. 144 - bez specyfikacji nie można dokonać wyceny.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

– Parametry jakimi należy się kierować przy doborze urządzenia chłodniczego:
   - temperatura min. w chłodni +2 stopnie C,
   - temperatura odparowania -5 stopni C
   - minimalna moc urządzenia chłodniczego 2 Kw
   - kubatura chłodni ok.10 m3

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ


Ogłoszenie nr 540008480-N-2020 z dnia 15-01-2020 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618356-N-2019
Data: 05/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2, 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-20, godzina: 12:00

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY – MODYFIKACJA nr 5

 ZP -271.33.2019                                                                                                                Szczurowa – 16.01.2020

Dot. postępowania pn.:  Rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w Niedzieliskach.

             Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1.     Oznakowanie budynku – piktogramy kierunkowe, prosimy o doprecyzowanie:

- ilości piktogramów

- wymiarów jakie powinny mieć piktogramy

- materiał z jakiego powinny być wykonane

- sposób montażu 

2.     Montaż tablic z informacją pisemną i piktogramami przy wejściu głównym do budynku, prosimy o doprecyzowanie:

- ilości tablic

- treści tablic

- wymiaru tablic

- czy na tablicy ma się znajdować brajl

- materiał z jakiego maja być wykonane

- sposób montażu 

3.     Oznakowanie toalet stosownymi piktogramami i tabliczkami w alfabecie Braill”a, prosimy o doprecyzowanie:

- ilości piktogramów

- ilości tabliczek

- wymiaru piktogramów i tabliczek

- materiał z jakiego maja być wykonane

- sposób montażu 

4.     Kontrastowe oznakowanie posadzek w miejscach charakterystycznych, prosimy o doprecyzowanie:

- ilość w mb miejsc oznaczonych

- sposób oznaczenia

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W zakresie oznakowani  należy przyjąć rozwiązania standardowe w ilościach określonych w przedmiarze.

Jednocześnie, informuje się iż w modyfikacji 4  z dnia 07.01.2020 – zamieszczono 3 nowe przedmiary i 3 tabele elementów na podstawie których należy wyliczyć cenę oferty. Pominięto jeden przedmiar i tabelę elementów, który również podlega wycenie i ujęciu w ogólnej cenie ofertowej. W związku z powyższym cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przedmiary  załączone do modyfikacji 4 z dnia 07.01.2020 i dodatkowo w oparciu o zamieszczony w załączeniu brakujący przedmiar wraz  tabelą elementów. Tabelę elementów scalonych należy dołączyć do oferty. Wszystkie 4  wycenione tabele elementów scalonych należy bezwzględnie dołączyć do oferty.

Modyfikacji ulegają zapisy SIWZ – rozdz. IV pkt. 12 i 13 w zakresie terminów składania i otwarcia ofert: 

W SIWZ jest:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: Rozbudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Niedzieliskach

nie otwierać przed dniem 17.01.2020r. godz. 12:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

2.Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2020r. o godz. 12:00.

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 17.01.2020r. o godz. 12:15. 

W SIWZ winno być:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: Rozbudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Niedzieliskach

nie otwierać przed dniem 20.01.2020r. godz. 12:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

2.Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2020r. o godz. 12:00.

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 20.01.2020r. o godz. 12:15.

Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu przedmiar oraz tabela elementów scalonych.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacja są integralną częścią postępowania.

dokumnety do pobrania  

UG Szczurowa