2019-10-31
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

ZP-271.31.2019                                                                        Szczurowa – 31.10.2019

Dot. postępowania pn.: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa
Ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko Biała

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie  odrzucono żadnej  oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Okres gwarancji
i rękojmi

1

„WAWRZASZEK ISS sp. z o.o.”
Spółka Komandytowa
Ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko Biała

1 051 000,00

60 pkt.

24 m-cy

40 pkt.

Łączna ilość punków: 100

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 05.11.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa