2019-10-16
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie w BZP nr 610807-N-2019 - Udzielenie kredytu długoterminowego

Ogłoszenie w BZP nr 610807-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

Wójt Gminy Szczurowa: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2 , 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks.

Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szczurowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres zamawiającego; Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska2, 32-820 Szczurowa, sekretariat - dziennik podawczy
Adres:
Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł
Numer referencyjny: UG.I.271.32.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy 00/100 złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. na okres 9 lat, przy spłacie przez okres 9 lat
II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lubdniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2028-09-20

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2028-09-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. W przypadku składania oferty wspólnej, w/w zezwolenie powinien posiadać wszystkie podmioty składające ofertę
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 prawa zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Formularz oferty wraz z harmonogramem

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia uowy oraz zmiany zostały określone w rozdz 20 SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu    -  polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Dokumenty do pobrania


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

MODYFIKACJA NR 1

ZP -271.32.2019                                                                                 Szczurowa – 21.10.2019

Dot. postępowania pn.:  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie I

Proszę o potwierdzenie, czy umowa o udzielenie kredytu i weksel wraz z deklaracją, zostaną podpisane, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Tak, deklaracja wekslowa zostanie podpisana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.

Pytanie II

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł. uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł. uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o informację czy w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej nie 3.000,00 zł. (jeśli tak proszę o wykaz)?

2. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach bankowych ciqżq zajęcia egzekucyjne (jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć)?

3. Prosimy o informacje czy aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiajqcemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego - za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

4. Prosimy o informację czy aktualnie nie występują/występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

a)  sprzedaży zwrotnej składników majtku komunalnego,

b)  leasingu zwrotnego składników majtku komunalnego,

c)  płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Gminy,

d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy - w kwocie wyższej niż 1 % Gminnych dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

5. Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego kredytów i pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym (leasing, faktoring, wykup wierzytelności) oraz udzielonych przez Zamawiającego pożyczek ze wskazaniem: nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy, kwota z umowy, aktualne zadłużenie, okresu obowiązywania transakcji, zabezpieczeń, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty, data powstania zadłużenia) według zestawienia na dzień 30-06-2019r. Prosimy o informację czy po 31 -12 -

2018r Zamawiający zaciągnął zobowiązania o charakterze kredytowym (kredyt, leasing, faktoring, wykup wierzytelności itp.)

6,  Prosimy o informację czy w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych - spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

7.  Prosimy o informację czy nie zawieszono organów Urzędu ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy.

8.  Prosimy o informację czy Zamawiający jest czy nie jest:

a)  podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, lub

b)  podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych)

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi odpowiednio dla każdego punktu:

 1.  W okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiajqcemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż  3.000,00 zł;

 2.  Na rachunkach bankowych nie ciążą zajęcia egzekucyjne;

 3.  Aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego - za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł;

 4.  Aktualnie nie występują  nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia);

 5.  W załączeniu zestawienie zobowiązań

Z budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2019 r. udzielono pożyczkę dla Koła Gospodyń Wiejskich  ,,Pojawianki” na realizację zadania pod  nazwą „EKOregionalnie czyli Festiwal Regionalnego Smaku – zdrowo i ekologicznie” w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2. ,,Wsparcie na wdrażanie zadania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w wysokości 21.428,00 zł.

Po 31.12.2018 r. Zamawiający nie zaciągnął zobowiązania o charakterze kredytowym (kredyt. leasing, faktoring, wykup wierzytelności itp.)

 1.  Spłacane transakcje nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni;

 2.  Nie zawieszono organów Urzędu ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedlużającego się braku skuteczności
  w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy;

 3.  Zamawiający nie jest: podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, lub podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych).

Jednocześnie modyfikacji ulega rozdział 15 SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

- w SIWZ jest:

1. Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: ……………………….

nie otwierać przed dniem 24.10.2019 godz. 09:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą – nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

3.Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2019  o godz. 09:15

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 24.10.2019  o godz. 09:15.

- po modyfikacji zapis SIWZ otrzymuje w/w brzmienie:

1. Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Oferta na zamówienie pn.: ……………………….

nie otwierać przed dniem 29.10.2019 godz. 09:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą – nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

3.Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2019  o godz. 09:15

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 29.10.2019  o godz. 09:15.

Niniejsza odpowiedź oraz modyfikacja  stanowią integralną część SIWZ.


Ogłoszenie w BZP nr 540224335-N-2019 z dnia 21-10-2019 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610807-N-2019
Data: 16/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2, 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-24, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-29, godzina: 09:00,


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

ZP -271.32.2019                                                                                                           Szczurowa – 22.10.2019

Dot. postępowania pn.:  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie I

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie …., zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie gminy;

1.     Opinii RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

2.     Opinii RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2019 – 2030

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W załączeniu dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego RB-27S za 2018 i I półrocze 2019

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  budżetowych jednostki samorządu terytorialnego RB-28S za 2018 i I półrocze 2019

3. Sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych RB-N za 2018 i I półrocze 2019

4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2019

5.  Uchwała  Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa na lata 2019-2030.

Pytanie II

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie dotyczące …, bank zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonego formularza, oraz udostępnienie dokumentów, o których w nim mowa.

Jednocześnie, w związku z trwającym procesem w zakresie przygotowania do przedmiotowego przetargu, w tym oczekiwaniem na dokumenty i informacje z Państwa strony niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej oraz do podjęcia decyzji kredytowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31 października 2019 roku lub inny odpowiadający Państwu termin, umożliwiający Wykonawcom przygotowanie konkurencyjnych ofert.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie publikuje formularza, gdyż może on personalizować konkretnego wykonawcę.

Proszę o sprecyzowanie zapytań do SIWZ, gdyż dane do wypełnienia załączonego  formularza są opublikowane jako załączniki do SIWZ.

Dodatkowo załączamy następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z za III kwartał  2019

2. Uchwała Rady w sprawie absolutorium dla wójta za 2017 rok

Termin składania i otwarcia ofert, pozostaje bez zmian, tj. 29.10.2019r.

Dokumenty do pobrania


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

ZP -271.32.2019                                                                                  Szczurowa – 24.10.2019

Dot. postępowania pn.:  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania
o następującej treści:

Pytanie I

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł. uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy Skarbnik Gminy dokonana kontrasygnaty no umowie kredytowej?
 2. Prosimy o informację jakiego rodzaju zobowiązania mają być finansowane kredytem (jaka część kredytu ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a jaka na nowe finansowanie)?
 3. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne wydłużenie terminu spłaty kredytu poza końcowy termin spłaty (20.09.2028r.), tj. do ostatniego dnia następnego roku budżetowego będzie możliwe w drodze aneksowaniu umowy za zgodną wolą obu stron i będzie uzależnione zweryfikowaniem przez Bank zdolności kredytowej Kredytobiorcy, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Prawa bankowego (art. 70), a także wydaniem w tym zakresie pozytywnej opinii RIO?
 4. Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie odsetek umownych od zadłużenia przeterminowanego w wysokości ustalanej przez Bank (na podstawie wewnętrznych przepisów), bądź odsetek ustawowych za opóźnienie?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi odpowiednio dla każdego punktu:

 1. Skarbnik Gminy dokona kontraasygnaty na umowie kredytowej.
 2. Kredyt ma zostać przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu, a nie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązń.
 3. Ewentualne wydłużenie terminu spłaty kredytu poza końcowy termin spłaty, tj. 20.09.2028 będzie możliwy w drodze aneksowania umowy oraz w oparciu obowiązujące przepisy w dacie dokonywania takiego aneksu.
 4. W przypadku zadłużenia przetermininowanego wysokość oprocentowania winna być liczona jak do zwykłej spłaty kredytu.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

ZP -271.32.2019                                                                                  Szczurowa – 25.10.2019

Dot. postępowania pn.:  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie dotyczące postępowania przetargowego o nazwie „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.600.000,00 zł”, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż ze względu na fakt iż okres kredytowania, zgodnie z SIWZ, upływa 20.09.2028, płatność odsetek za III kw 2028 nastąpi wraz z ratą kapitałową tj. do dnia 20.09.2028 r.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi odpowiednio dla każdego punktu:

Płatność odsetek za III kw 2028 nastąpi wraz z ratą kapitałową tj. do dnia 20.09.2028

UG Szczurowa