2019-09-20
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Remont lokalu dla potrzeb świetlicy w m. Szczurowa.

ZP -271.26.2019                                                                                                                    Szczurowa – 20.09.2019

Dot.  postępowanie pn: Remont lokalu dla potrzeb świetlicy w m. Szczurowa.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:  

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Firma Remontowo-Budowlana Marcin Miśkowiec
Ul. Lwowska 149
32-820 Szczurowa

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie  odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji

i rękojmi  w m-cach

1

Firma Remontowo-Budowlana Marcin Miśkowiec
Ul. Lwowska 149
32-820 Szczurowa

248 380,08

84

Razem pkt.: 100

60

40

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowya w dniu 30.09.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa