2019-09-19
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe na zakup schodołazu gąsiennicowego realizowanego przez Gminę

I.          Podmiot Zamawiający:

Gmina Szczurowa
ul. Lwowska 2,
32-820 Szczurowa
tel. 14 6714455

Strona internetowa, na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.szczurowa.pl

Adres poczty e-mail: zamowienia@szczurowa.pl

II.         Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa schodołazu gąsiennicowego do Gminy Szczurowa w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa Domów Ludowych pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Niedzieliska i Zaborów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wskazany został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 

III.        Termin wykonania zamówienia.

1. Termin wykonania zamówienia: do  10  dni od daty  podpisania umowy

2. Termin płatności: do  30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Wypłata nastąpi na podstawie faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

IV.        Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie – cena 100%.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację w portalu www.szczurowa.pl

3. Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie bez podania przyczyny.

V.         Termin związania ofertą.

1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.  Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

3.  Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia.

4.  Kontakt Wykonawcy i Zamawiającego może odbywać się za pomocą: mail zamowienia@szczurowa.pl; lub pisemnie na dziennik podawczy UG. 

5.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania jest P. Stanisława Giza (sgiza@szczurowa.pl.; tel. 14 632 09 37)

6. Ofertę należy przesłać na adres email Zamawiającego: ug@szczurowa.pl lub pisemnie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2019 r. do godz. 12:00 wg następujących zasad:

a) ofertę zaleca się złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego postępowania,
b) do oferty należy dołączyć wypełniony – wyceniony formularz, załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Wycenić należy każdą pozycję. Ogólna wartość zawarta w załaczniku powinna odpowiadać cenie ofertowej zawartej w formularzu ofertowym.
c) zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty lub dokonać w niej oczywistych korekt pisarskich i rachunkowych. Przy ewentualnych korektach rachunkowych za właściwe zostaną uznane ceny jednostkowe.

8.   Załączniki do zaproszenia:

a) Przedmiot zamówienia – wycena
b) Formularz ofertowy
c) Istotne postanowienia umowy

Dokumenty do pobrania


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Szczurowa, dnia  24.09.2019

Dot. postępowania pn.: Zapytanie ofertowe na zakup schodołazu gąsienicowego realizowanego przez Gminę

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

  1. Czy Gmina wyraża zgodę na zaproponowanie standardowego schodołazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych? 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji technicznej urządzeń zgodnie z załącznikiem.  

Zamawiający przedłuża termin złożenia oferty do dnia 30.09.2019r. do godz. 12:00

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część postępowania

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

UG Szczurowa